Hotarari ale Consiliului National al OAMGMAMR

 • Hotararea Nr. 20/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind intocmirea si eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali (pdf)
 • Hotararea 32 din 23.09.2016 privind stabilirea unor taxe pentru eliberarea unor documente solictate de catre membrii sau nemembrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (Descarcati document pdf)
 • Hotararea nr 12 din 27.03.2015 privind aprobarea Procedurii de avizare si reavizare a cabinetelor individuale de practica independenta pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicale (Descarcati document pdf)
 • ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical in regim independent
 • Procedura de transfer a unui asistent medical generalist, moasa si asistent medical intre filialele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
 • Hotararea nr. 4/21.03.2014 privind nereportarea creditelor acumulate In cursul anului 2014 pentru anul 2015
 • Hotararea nr. 1/21.03.2014 privind stabilirea taxei de participare la cursurile organizate de OAMGMAMR
 • Hotararea nr. 22/27.09.2013 privind aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua
 • Hotararea nr. 1/01.07.2013 privind modificarea anexei nr. 2 la Statutul OAMGMAMR
 • Hotararea nr. 15/21.03.2013 privind aprobarea taxei pentru cursurile de pregatire a infirmierelor
 • Hotararea nr. 10/21.03.2013 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru a OAMGMAMR
 • Hotararea nr. 8/21.03.2013 privind aprobarea procedurii de suspendare si retragere a calitatii de membru al OAMGMAMR • Procedura de transfer a unui asistent medical generalist, moasa si asistent medical intre filialele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania  Transferul unui asistent medical generalist, moasa si asistent medical de la o filiala la alta se poate efectua la solicitarea acestuia in una din urmatoarele situatii:
 • Schimbare loc munca dintr-un judet in altul;
 • Schimbare domiciliu dintr-un judet in altul.

 • Transferul se realizeaza astfel:

  1. La filiala OAMGMAMR la careasistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical este inscris, dosarul va cuprinde:
 • Cererea de transfer - formular tip;
 • Copie conform cu originalul a actului de identitate
 • Solutionarea cererii de transfer de catre filiala OAMGMAMR se face in conditiile achitarii la zi a obligatiilor profesionale ale acestuia.
  In urma aprobarii cererii de transfer, filiala OAMGMAMR va elibera acestuia o nota de transfer (conform anexa II), o copie a dosarului depus la inscriere si va efectua transferul datelor catre filiala unde urmeaza a fi inscris.

  2. La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical doreste sa se transfere, dosarul va cuprinde:
 • Nota de transfer eliberata de filiala OAMGMAMR de la care asistentul medical generalist, moasa si asistentul medicalse transfera;
 • Copia dosarului cuprinzand actele de inscriere, eliberata de filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moasa si asistentul este inscris.

 • Mentiune:

  Dupa aprobarea cererii de transfer, la noua filiala, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical va figura inscris cu acelasi numar si indicativ din Registrul unic care i-a fost acordat de prima filiala.

  Dcoumente privind transferul de la o filiala la alta:
  Anexa I - Cerere de transfer
  Anexa II - Nota de transfer


  Hotarare nr. 22 din 27.09.2013 - privind aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua  Hotarare nr. 22/27.09.2013 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua

  Consiliul National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) intrunit in sedinta din data de 27.09.2013, avand in vedere prevederile art.46 alin.(3) din Ordonanta de Urgenta nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si in conformitate cu Programul National de Educatie Medicala Continua, adopta urmatoarea

  HOTARARE

  Art. 1 Se aproba Normele de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua.
  Art. 2 Furnizorii de educatie medicala continua se acrediteaza de catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, prin Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua , in colaborare cu Ministerul Sanatatii.
  Art. 3 Lista furnizorilor de educatie medicala continua acreditati, precum si temele cursurilor pentru care au fost acreditati, se vor afisa pe site-ul OAMGMAMR.
  Art. 4 Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii de catre Consiliul National si se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
  Art. 5 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului National nr. 10/27.09.2012 pentru aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua.
  Hotararea nr. 8/21.03.2013 a Consiliului National al OAMGMAMR privind aprobarea procedurii de suspendare si de retragere a calitatii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistenţilor Medicali din Romania  Avand in vedere prevederile art. 53 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, coroborat cu prevederile art. 26. alin. (1), (2) si (3) din Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009, Consiliul National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, intrunit in sedinta din data de 21 .03.2013, emite urmatoarea

  HOTARARE


  Art. 1 - Se aproba procedura de suspendare si de retragere a calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, prevazuta in anexa.
  Art. 2 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 21.03.201 si se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania  ANEXA
  PROCEDURA DE SUSPENDARE SI DE RETRAGERE A CALITATII DE MEMBRU A ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA


  I. Conditii generale de suspendare si de retragere a calitatii de membru al OAMGMAMR prevazute de OUG 144/2008, de Statutul OAMGMAMR, de Regulamentul de organizare si functionare, precum si de Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania:
  a) la cerere, membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali Din Romania, care, din motive obiective, intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei;
  b) prin hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania de retragere sau suspendare temporara;
  c) nerealizarea anuala a numarului minim de credite stabilit de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de libera practica, pana la realizarea numarului de credite respective.
  d) neplata cotizatiei datorata de membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pe o perioada de 6 luni se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de membru pana la plata cotizatiei datorate.

  II. Solicitarea suspendarii sau a retragerii de catre membrii OAMGMAMR
  1. Suspendarea sau renuntarea la calitatea de membru al OAMGMAMR se solicita la filiala OAMGMAMR unde acesta este inregistrat. Solicitarea se face in scris si produce efecte, in baza aprobarii presedintelui filialei, incepand cu data depunerii cererii la sediul acesteia.
  2. Membrii OAMGMAMR pot solicita suspendarea pe o perioada de pana la 5 anim astfel:
  a) concediu de maternitate;
  b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;
  c) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
  d) concediu paternal;
  e) concediu pentru formare profesionala;
  f) somaj, suspendarea se acorda pe periaoda somajului pentru o perioada de maximum un an;
  g) desfasoara activitate in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu character temporar, sau insotesc membrii de familie in aceste misiuni, in conditiile legii.
  3. Asistentii medicali generalist, moasele si asistentii medicali, membrii ai OAMGMAMR care vorsolicita suspendarea potrivit cazurilor mentionate la punctual II se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt inregistrati. Solicitarea se face in scris si va fi insotita de copii de pe documentele justificative.
  4. In baza aprobarii cererii de suspendare sau de retragrere a calitatii de membru de catre presedintele de filiala se va actualize Baza de date a Registrului Unic National.
  5. Pe perioada suspendarii membrul OAMGMAMR nu va achia cotizatia si nu va fi obligat sa efectueze numarul anual de credite astabilit de Consiliul National.
  6. Pe perioada suspendarii membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul sa exercite profesia in calitate de asistent medical generalist, moasa si asistent medical.
  7. Asistentii medicali generalist, moasele si asistentii medicali membrii ai OAMGMAMR, care doresc sa renunte la calitatea de membru al OAMGMAMR solicita acest lucru filialei OAMGMAMR unde este inscris. Solicitarea se va face in scris si se va transmite cu cel putin 15 zile lucratoare de la data la care doresc renuntarea la calitatea de membru.
  a) Cererea de retragere va fi insotita de certificatul de membru, in original, care va ramane in custodia filialei.
  b) Retragerea la cerere a asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali membrii ai OAMGMAMR va avea drept consecinta interzicerea exercitarii profesiei,

  III. Suspendarea membrilor OAMGMAMR prin hotarare emisa de Consiliul judetean/mun. Bucuresti al OAMGMAMR
  a) Neachitarea cotizatiei,
  b) Nerealizarea numarului de credite.

  IV. Suspendarea sau retragrea calitatii de membru al OAMGMAMR prin hotarare emisa de Consiliul national al OAMGMAMR
  a) in cazul in care membrul OAMGMAMR este arestat preventive in conditiile Codului de procedura penala.
  b) in urma condamnarii definitive a unui asistent medical generalist, moasa sau asistent medical pentru o infractiune care are legatura su exercitarea profesiei.
  c) in urma unei sanctiuni prevazuta de art. 62, alin. (3) lit. c si d din OUG 144/2008.

  V. Dupa incetarea cauzei de suspendare sau de retragere a calitatii de membru al OAMGMAMR, pentru reinscriere, asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali, le revine obligatia de a prezenta certificatul de cazier judiciar.

  Hotararea 10 din 21 martie 2013 a Consiliului National al OAMGMAMR privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si a unor taxe incasate de la membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania  Avand in vedere prevederile art. 53 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, coroborat cu prevederile art. 26, alin. (5), lit. 1) din Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobat prin Hotararea Adunarii Nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009, Consiliul National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, intrunit in sedinta din data de 21 martie 2013, emite urmatoarea:
  HOTARARE

  Art. 1 - Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania denumit in continuare OAMGMAMR, care exercita profesia de asistent medical generalist, moasa sau asistent medical au obligatia de a plati lunar cotizatia de membru in cuantum de 1% din valoarea salariului de baza,

  Art. 2 - Prin exceptie de la prevederile art. 1, asistentii medicali generalisti, moasele sau asistentii medicali care au intrat in posesia certificatului de membru, dar care nu desfasoara inca activitate medicala, sunt obligati la plata unei cotizatii in cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.

  Art. 3 - Membrii OAMGMAMR care se afla in situatia suspendarii contractului de munca pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau a copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, sau in concediu de ingrijire copil bolnav pana la varsta de 7 ani, respective 18 ani pentru copilul cu handicap, sunt obligati la plata unei cotizatii in cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie in vigoare la data intrarii in concediu.

  Art. 4 - Asistentii medicali generalist, moasele sau asistentii medicali care sunt pensionari si nu mai exercita activitati medicale, dar doresc sa isi pastreze calitatea de membru, vor plati o cotizatie in cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.

  Art. 5 - Asistentii medicali generalist, moasele sau asistentii medicali cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, care au solicitat si au obtinut, in conditile legii, calitatea de membru al OAMGMAMR, sunt obligati la plata cotizatiei in aceleasi conditii ca si ceilalti romani.

  Art. 6 - Asistentii medicali generalisti, moasele sau asistentii medicali cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, care preseteaza temporar servicii medicale pe teritoriul Romaniei, sunt exceptati de la plata cotizatiei.

  Art. 7 - Sunt scutiti de la plata cotizatiei asistentii medicali generalist, moasele sau asistentii medicali care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
  a) li s-aplicat sanctiunea de suspendare a calitatii de membru al OAMGMAMR;
  b) li s-aplicat sanctiunea de retragere a calitatii de membru al OAMGMAMR;
  c) au solicitat suspendarea calitatii de membru al OAMGAMAMR pe durata suspendarii.

  Art. 8 - Se stabilesc urmatoarele taxe, pe care le vor incasa filialele judetene/municipiul Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania:
  a) taxa pentru inscriere in Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - 100 lei;
  b) taxa pentru procedura de reatestare a competentei profesionale a membrilor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - 100 lei;
  c) taxa pentru eliberarea unei adeverinte care atesta moralitatea si onorabilitatea membrilor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - 100 lei;
  Art. 9 - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea nr. 24 din 18 septembrie 2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 750 din 4 noiembrie 2009 si Hotararea nr. 2 din 12 martie 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 200 din 30 martie 2010.

  Art. 10 - Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 11 - Prezenta hotarare ba intra in vigoare la data adoptarii si va fi adusa la cunostinta membrilor OAMGMAMR.
  Hotararea 15 din 21 martie 2013 a Consiliului National al OAMGMAMR  Consiliul National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) intrunit in sedinta din data de 21.03.2013 , avand in vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. z) din Ordonanta de Urgenta nr. 144 din 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, coroborate cu prevederile art.6, alin.(1), lit. x) din Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, emite urmatoarea:  HOTARARE


  Art. 1 - Se aproba taxa pentru cursurile de pregatire a infmnierelor desfasurate conform Hotararii Consiliului National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 10 din 4 iunie 2010 privind aprobarea Programului national de pregatire a infirmierelor, publicat in Monitorul Oficial nr. 501 din 20 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de pana la 500 lei.
  Art. 2 - Din suma perceputa conform art. 1 se va retine si expedia catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, suma de 10 lei, reprezentand taxa de certificare.
  Art. 3 - Certificatul de curs prevazut in anexa nr.3 la Programul national de pregatire a infirmierelor, se va elibera numai de catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
  Art. 4 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 21.03.2013 si se va comunica filialelor Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
  Art. 5 - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr.20/01.10.2010.

  Hotararea nr. 1 din 1 iulie 2013 a Consiliului National al OAMGMAMR pentru modificarea anexei nr. 2 la Statutul OAMGMAMR,adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale  Pentru a descarca aceasta hotarare, apasati aici