Program Azi - 19.12.2017
(MARTI 09.00 - 17.00)
  • Depuneri dosare pentru obtinerea Certificatului de Membru si a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei;
  • Programare reprezentanti ai unitatilor sanitare pentru depuneri dosare in vederea obtinerii Certificatului de Membru si a Avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei.
  • Inscrieri cursuri EMC in limita locurilor disponibile

Statut OAMGMAMR

HOTARARE  Nr. 10/2016 din 17 martie 2016

pentru modificarea si completarea Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009


EMITENT:  ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA


PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 8 aprilie 2016


Descarca Statutul OAMGMAMR  Statut_forma actualizata 2016


In temeiul art. 53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,


Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania emite urmatoarea hotarare:


 ART. I


Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 26 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:


 (3) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si functioneaza in teritoriu prin filiale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care au personalitate juridica si beneficiaza de autonomie organizatorica si functionala in limitele prevazute de prezentul statut.


2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 2


Sediul central al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania este in municipiul Bucuresti.


3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 3


Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania este organizatie profesionala, cu personalitate juridica, neguvernamentala, de interes public, apolitica, fara scop patrimonial, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat si cuprinde toti asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali, precum si membrii asociati, care exercita profesia pe teritoriul Romaniei.


4. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


b) autorizeaza exercitarea temporara si ocazionala a profesiilor de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical pentru cetateni ai statelor terte, in cazul situatiilor de urgenta, schimburilor de experienta, conventiilor bilaterale dintre Romania si aceste state;.


5. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera b) se introduc patru noi litere, literele b^1) - b^4), cu urmatorul cuprins:


b^1) autorizeaza sau, dupa caz, avizeaza exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical pe teritoriul Romaniei;


b^2) atesta titlurile de calificare de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical obtinute in Romania si emite documentele necesare recunoasterii profesionale in celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana;


b^3) elaboreaza si, dupa caz, emite cardul profesional european pentru membrii sai, in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene;


b^4) recunoaste calificarile profesionale de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical dobandite in celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana;.


6. La articolul 6 alineatul (1), literele d), l) si n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


d) atesta onorabilitatea si moralitatea profesionala a membrilor sai si emite certificatul de status profesional curent;


................


l) inregistreaza membrii si membrii asociati in Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania, pe care il actualizeaza permanent si administreaza pagina de internet pe care este publicat;


................


n) asigura schimbul de informatii, prin intermediul sistemului de informare a pietei interne a Uniunii Europene (IMI), cu autoritatile competente ale altor state in vederea exercitarii profesiei de catre asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali;.


7. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera n) se introduce o noua litera, litera n^1), cu urmatorul cuprins:


n^1) informeaza autoritatile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene, cu privire la asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali carora li s-a restrans sau interzis de catre autoritatile ori instantele judecatoresti nationale sa desfasoare, pe teritoriul Romaniei, in intregime sau in parte, chiar si cu caracter temporar, activitatile profesionale;.


8. La articolul 6 alineatul (1), litera v) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


v) participa impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si cu Ministerul Sanatatii la stabilirea numarului de locuri pentru invatamantul postliceal sanitar si pentru invatamantul superior de asistenta medicala;.


9. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera x) se introduce o noua litera, litera y), cu urmatorul cuprins:


y) organizeaza examenul de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali si emite certificatele de grad principal candidatilor care au promovat acest examen.


10. La articolul 6 alineatul (2), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


i) colaborarea cu Ministerul Sanatatii in vederea elaborarii metodologiei de organizare a programelor de specializare si de acordare de competente si de grade profesionale pentru asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali;.


11. La articolul 6 alineatul (2), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:


i^1) colaborarea cu Ministerul Sanatatii in vederea aprobarii metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal;.


12. Dupa articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 8^1 - 8^3, cu urmatorul cuprins:


ART. 8^1


Prin exceptie de la prevederile art. 8, surorile medicale si oficiantii medicali au obligatia sa se inregistreze in Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in vederea autorizarii exercitarii activitatilor specifice.


ART. 8^2


La inregistrare, surorile medicale si oficiantii medicali dobandesc calitatea de membru asociat al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.


ART. 8^3


Conditiile de autorizare, precum si drepturile si obligatiile acestora se stabilesc prin hotarare a Consiliul national al OAMGMAMR.


13. La articolul 11, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:


b^1) prin decizia Biroului consiliului judetean, in cazurile prevazute de art. 46 alin. (4) si ale art. 59 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.


14. La articolul 12, alineatul (1) se abroga.


15. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(3) Conferirea titlului de membru de onoare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania este de competenta Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, la propunerea Biroului executiv, respectiv a biroului consiliului judetean/Municipiului Bucuresti al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.


16. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera c) se introduc patru noi litere, literele c^1) - c^4), cu urmatorul cuprins:


c^1) sa nu faca aprecieri in public sau pe retelele de socializare neconforme cu realitatea, legate de activitatea OAMGMAMR, in scopul de a induce in eroare opinia publica;


c^2) sa nu publice, in mediile traditionale de comunicare (ziare, reviste, televiziune, radio etc.) sau pe retelele de socializare imagini care aduc atingere demnitatii umane;


c^3) sa nu raspandeasca informatii de natura sa prejudicieze imaginea sau drepturile asistentului medical generalist, a moasei si a asistentului medical;


c^4) sa nu denigreze imaginea unei persoane in scopul de a vatama sau pagubi, realizata prin intermediul mijloacelor media.


17. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:


n) sa nu difuzeze imagini privind o persoana aflata in ingrijirea unui serviciu medical/tratament in unitatile de asistenta medicala, precum si a datelor cu caracter confidential privind starea de sanatate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante in legatura cu boala si cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fara acordul persoanei in cauza, iar in cazul in care aceasta este decedata, fara acordul familiei sau al reprezentantilor legali.


18. La articolul 14, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


(2) Asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu realizeaza anual numarul minim de credite stabilit de Consiliul national al OAMGMAMR li se suspenda dreptul de libera practica, pana la realizarea numarului de credite respectiv.


(3) Asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali, care nu platesc cotizatia datorata pe o perioada de 6 luni, li se suspenda calitatea de membru pana la plata cotizatiei datorate.


19. Dupa articolul 14 se introduce un nou capitol, capitolul IV^1, cuprinzand articolele 14^1 - 14^5 cu urmatorul cuprins:


CAPITOLUL IV^1


Incompatibilitatile functiilor de conducere


ART. 14^1


Persoanele care detin functii de conducere in structurile OAMGMAMR sunt incompatibile cu functiile de conducere din organizatii sindicale, din partidele politice sau alte asociatii profesionale nationale.


ART. 14^2


Sesizarea privind situatia de incompatibilitate poate fi facuta de orice persoana, institutii sau autoritati interesate.


ART. 14^3


In termen de 10 zile de la aparitia starii de incompatibilitate, persoana aflata in stare de incompatibilitate este obligata sa sesizeze Biroul executiv al OAMGMAMR si sa isi exprime optiunea alegerii pentru una dintre functiile detinute pentru care a intervenit incompatibilitatea. In cazul neexprimarii optiunii, Biroul executiv va constata starea de incompatibilitate.


ART. 14^4


Dupa constatarea starii de incompatibilitate, Biroul executiv va suspenda dreptul de exercitare a functiei de conducere pe toata perioada starii de incompatibilitate.


ART. 14^5


Prevederile prezentei sectiuni intra in vigoare la data expirarii mandatului organelor de conducere in functie.


20. La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(3) Filialele judetene si filiala municipiului Bucuresti au personalitate juridica si beneficiaza de autonomie organizatorica si functionala, in limitele prevazute de prezentul statut.


21. La articolul 15, dupa alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6) - (10), cu urmatorul cuprins:


(6) Filialele judetene si filiala municipiului Bucuresti nu pot functiona in afara Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.


(7) Filialele judetene, respectiv filiala municipiului Bucuresti, sub sanctiunea nulitatii, nu pot emite hotarari si decizii contradictorii actelor emise de organele de conducere ale OAMGMAMR, la nivel national.


(8) Consiliul national al OAMGMAMR hotaraste modalitatea de stabilire a bugetelor filialelor judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a bugetului propriu al aparatului central.


(9) Filialele judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia sa prezinte semestrial Biroului executiv al OAMGMAMR un raport privind modul in care au fost duse la indeplinire hotararile Consiliului national si ale consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, deciziile biroului consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si executia bugetului de venituri si cheltuieli.


(10) Biroul executiv al OAMGMAMR va informa Consiliul national cu privire la modalitatea de realizare a obligatiilor prevazute la alin. (9).


22. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 17


(1) Adunarea generala este constituita din reprezentantii alesi ai tuturor asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali cu drept de libera practica inscrisi in filiala respectiva, conform normei de reprezentare de 1 la 100.


23. La articolul 17, alineatele (3) - (5) se abroga.


24. La articolul 18, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


ART. 18


(1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti are un numar de membri proportional cu numarul asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali inscrisi in Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.


................


(3) Consiliile judetene ale OAMGMAMR vor alege dintre membrii lor un birou format din: presedinte, 2 vicepresedinti si secretar, iar Consiliul Municipiului Bucuresti al OAMGMAMR va alege dintre membrii sai un birou format din: presedinte, 3 vicepresedinti si secretar.


25. La articolul 18 alineatul (4), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


b) alege, dintre membrii sai, membrii biroului consiliului judetean/al municipiului Bucuresti;


c) aproba angajarea si efectuarea de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii filialei, in conformitate cu limitele valorice de competenta stabilite de Consiliul national;.


26. La articolul 18 alineatul (4), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:


c^1) mandateaza presedintele filialei sa incheie acte juridice in numele acesteia pentru achizitionarea, vanzarea si constructia de bunuri imobile, precum si achizitionarea sau vanzarea de bunuri mobile, destinate desfasurarii activitatii filialei;.


27. La articolul 18 alineatul (4), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


f) alege din randul membrilor sai o persoana pentru a ocupa functia electiva ramasa vacanta in cadrul biroului consiliului, conform Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv;.


28. La articolul 18, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:


(5^1) Sedintele extraordinare nu sunt indemnizate.


29. La articolul 18, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(9) Membrii consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti au dreptul la o indemnizatie de sedinta in limita maxima stabilita de Consiliul national.


30. La articolul 18, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:


(9^1) Cuantumul indemnizatiei de sedinta se acorda la propunerea biroului consiliului judetean/municipiului Bucuresti, in functie de fondurile disponibile, cu incadrarea in limita maxima stabilita de Consiliul national, conditionata de participarea la sedinta respectiva.


31. La articolul 18, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(10) Membrii consiliului judetean/municipiului Bucuresti, care absenteaza nemotivat la 3 sedinte consecutive, vor fi sanctionati conform regulamentului de organizare si functionare al consiliului judetean/municipiului Bucuresti.


32. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 19


(1) Biroul consiliului judetean este format din: presedinte, 2 vicepresedinti si secretar, iar Biroul Consiliului Municipiului Bucuresti este format din: presedinte, 3 vicepresedinti si secretar.


33. La articolul 19 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


b) organizeaza evidenta membrilor sai autorizati;.


34. La articolul 19 alineatul (4), litera f) se abroga.


35. La articolul 19 alineatul (4), dupa litera h) se introduc patru noi litere, literele h^1) - h^4), cu urmatorul cuprins:


h^1) aproba situatiile financiare anuale ale filialei si le prezinta spre informare consiliului judetean/municipiului Bucuresti;


h^2) avizeaza structura organizatorica si o inainteaza spre adoptare Consiliului national;


h^3) supune aprobarii consiliului judetean/municipiului Bucuresti sau Consiliului national, in functie de limitele valorice de competenta, efectuarea de investitii (constructii, achizitie de imobile cu destinatie de birouri, terenuri, mijloace auto), precum si vanzarea unor imobile din patrimoniul filialei;


h^4) organizeaza centre de verificare a cunostintelor lingvistice conform procedurii elaborate de Departamentul de recunoastere a calificarilor profesionale si aprobate de Consiliul national;.


36. La articolul 20, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:


b^1) aproba eliberarea certificatului de membru si a avizului anual membrilor filialelor judetene/filialei municipiului Bucuresti;.


37. La articolul 20, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


c) aproba angajarea, promovarea, suspendarea si eliberarea din functie a personalului executiv si acorda premii si alte drepturi de natura salariala, pentru salariati si membrii biroului consiliului judetean/municipiului Bucuresti si consiliului judetean/municipiului Bucuresti, potrivit dispozitiilor legale;.


38. La articolul 20, dupa litera c) se introduc sapte noi litere, literele c^1) - c^7), cu urmatorul cuprins:


c^1) acorda premii si alte drepturi de natura salariala, in limita bugetului, pentru salariati si membrii alesi;


c^2) stabileste atributiile si programul de lucru pentru membrii biroului consiliului judetean/municipiului Bucuresti;


c^3) stabileste atributii pentru membrii consiliului judetean/municipiului Bucuresti;


c^4) propune biroului consiliului judetean/municipiului Bucuresti structura organizatorica necesara functionarii filialei, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare;


c^5) aproba transferul membrilor de la o filiala la alta;


c^6) incheie acte juridice in numele si pe seama filialei;


c^7) incheie acte juridice privind achizitionarea, vanzarea si constructia de bunuri imobile, precum si achizitionarea sau vanzarea de bunuri mobile, destinate desfasurarii activitatii filialei, pe baza mandatului emis de consiliul judetean/municipiului Bucuresti;.


39. La articolul 20, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


g) administreaza si gestioneaza patrimoniul filialei in calitate de ordonator de cheltuieli, conform legii;.


40. La articolul 20, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:


k) actualizeaza permanent Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania.


41. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 24


(1) Organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, la nivel national, sunt:


a) Consiliul national;


b) Biroul executiv;


c) presedintele.


42. Articolul 25 se abroga.


43. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 26


(1) Consiliul national este alcatuit din presedintii fiecarei filiale judetene, respectiv ai filialei municipiului Bucuresti si reprezentantul autoritatii de stat.


44. La articolul 26 alineatul (5), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


c) alege din randul membrilor sai o persoana pentru a ocupa functia electiva ramasa vacanta in cadrul Biroului executiv, conform Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv;.


45. La articolul 26 alineatul (5), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:


d^1) adopta Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, Regulamentul de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;.


46. La articolul 26 alineatul (5), literele f), i) si r) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al aparatului central;


................


i) aproba Programul national de educatie profesionala continua si stabileste numarul de credite ce trebuie cumulat anual, la propunerea Biroului executiv;


................


r) stabileste indemnizatia/salariul membrilor biroului executiv, biroului consiliului judetean/municipiului Bucuresti, ai consiliului judetean/municipiului Bucuresti si indemnizatia de sedinta a Consiliului national/consiliului judetean/municipiului Bucuresti;.


47. La articolul 26 alineatul (5), dupa litera r) se introduce o noua litera, litera r^1), cu urmatorul cuprins:


r^1) adopta structura organizatorica a filialelor judetene, respectiv a filialei municipiului Bucuresti;.


48. La articolul 26 alineatul (5), litera s) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


s) indeplineste si alte atributii date in competenta sa prin Regulamentul de organizare si functionare al OAMGMAMR.


49. La articolul 26, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:


(6) In situatii de urgenta, in vederea inlaturarii unor riscuri care ar aduce atingere intereselor organizatiei, Consiliul national adopta hotarari pe baza majoritatii simple a voturilor, exprimate prin corespondenta.


50. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 28


Biroul executiv al Consiliului national este alcatuit din presedinte, 4 vicepresedinti si un secretar national, alesi prin vot secret de membrii Consiliului national din randul acestora.


51. La articolul 29, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


b) convoaca Consiliul national in sedinte ordinare si extraordinare;.


52. La articolul 29, dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele b^1) si b^2), cu urmatorul cuprins:


b^1) convoaca consiliul judetean/municipiului Bucuresti, in situatii in care apar probleme de organizare, functionare si incalcari ale deciziilor si hotararilor Biroului executiv, respectiv ale Consiliului national;


b^2) informeaza Consiliul national cu privire la deficientele constatate de catre Comisia Nationala de Control Financiar, in vederea dispunerii masurilor legale ce se impun, tinand cont de propunerile mentionate in raportul de control;.


53. La articolul 29, literele c), d) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


c) organizeaza sedintele Consiliului national, propune ordinea de zi si se asigura de consemnarea celor dezbatute;


d) elaboreaza Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, moasei si asistentului medical, Statutul si Regulamentul de organizare si functionare ale OAMGMAMR, pe care le supune aprobarii Consiliului national;


................


h) elaboreaza structura organizatorica a OAMGMAMR si aproba regulamentul de functionare al fiecarei structuri interne;.


54. La articolul 29, dupa litera h) se introduc trei noi litere, literele h^1) - h^3), cu urmatorul cuprins:


h^1) elaboreaza proiectul de metodologie privind conditiile de autorizare in vederea exercitarii profesiei de catre membrii asociati si o propune spre aprobare Consiliului national;


h^2) elaboreaza metodologia de organizare si desfasurare a examenului de grad principal si o supune spre avizare Consiliului national;


h^3) elaboreaza metodologia de intocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli;.


55. La articolul 29, literele j) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


j) organizeaza si coordoneaza educatia profesionala continua;


k) elaboreaza metodologii si tematici pentru examenele si concursurile pe care OAMGMAMR le organizeaza;.


56. La articolul 29, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k^1), cu urmatorul cuprins:


k^1) elaboreaza criteriile si standardele de dotare a cabinetelor de practica independenta, precum si celelalte acte normative incidente;.


57. La articolul 29, literele l) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


l) analizeaza rapoartele semestriale de activitate inaintate de filialele judetene;


m) efectueaza in fiecare an, prin Comisia Nationala de Control Financiar, controlul financiar contabil la filialele judetene/municipiului Bucuresti si aparatul central si prezinta Consiliului national concluziile si propunerile de imbunatatire a activitatii;.


58. La articolul 29, litera n) se abroga.


59. La articolul 29, litera r) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


r) indeplineste si alte atributii date in competenta sa prin Regulamentul de organizare si functionare al OAMGMAMR.


60. La articolul 30 alineatul (2), literele e) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


e) aproba angajarea, promovarea, suspendarea si eliberarea din functie a personalului executiv si acorda premii si alte drepturi de natura salariala, pentru salariati si membrii biroului executiv, potrivit dispozitiilor legale;


................


h) administreaza si gestioneaza patrimoniul aparatului central, in calitate de ordonator de cheltuieli;.


61. La articolul 30 alineatul (2), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera l^1), cu urmatorul cuprins:


l^1) incheie acte juridice privind cumpararea, vanzarea de imobile si terenuri, efectuarea unor constructii de imobile cu destinatie de birouri, pe baza mandatului emis de Consiliul national.


62. La articolul 30 alineatul (2), dupa litera m) se introduc doua noi litere, literele m^1) si m^2), cu urmatorul cuprins:


m^1) dispune transmiterea catre autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene, prin alerta, in cadrul IMI, a informatiilor cu privire la asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali carora li s-a restrans sau interzis de catre autoritatile sau instantele judecatoresti nationale dreptul de exercitare a profesiei, in intregime sau in parte, sau cu caracter temporar;


m^2) propune Biroului executiv convocarea consiliului judetean/municipiului Bucuresti, in situatii in care, la nivelul filialelor OAMGMAMR, apar probleme de organizare si functionare, incalcari ale prevederilor legale, ale deciziilor Biroului executiv si hotararilor Consiliului national, care sunt de natura sa aduca prejudicii organizatiei sau sa afecteze buna desfasurare a activitatilor care fac obiectul de activitate al OAMGMAMR;.


63. La articolul 30 alineatul (2), litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


n) indeplineste si alte atributii date in competenta sa prin Regulamentul de organizare si functionare al OAMGMAMR.


64. La articolul 31, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


d) exercita si alte atributii date de presedintele OAMGMAMR, in conditiile legii.


65. La articolul 32, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


f) exercita si alte atributii date de presedintele OAMGMAMR, in conditiile legii.


66. Articolele 33, 33^1 si 33^2 se abroga.


67. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 34


Reprezentantul autoritatii statului indeplineste atributiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.


68. La articolul 35, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


ART. 35


(1) La nivelul Consiliului national al OAMGMAMR functioneaza departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistentilor medicali generalisti, comisia de specialitate a moaselor, comisii de specialitate pentru asistentii medicali, Comisia nationala pentru recunoasterea calificarilor de asistent medical generalist, de asistent medical si de moasa obtinute in Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana, Comisia nationala de educatie profesionala continua, Comisia nationala de etica si deontologie, Comisia nationala de control financiar, precum si alte comisii, propuse de Biroul executiv si aprobate prin hotarare a Consiliului national.


(2) Structura organizatorica a filialelor judetene, respectiv a filialei municipiului Bucuresti se adopta prin hotarare a Consiliului national.


69. La articolul 36 alineatul (3), dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele g^1) si g^2), cu urmatorul cuprins:


g^1) incasari din activitati producatoare de venituri, infiintare de asociatii, fundatii, unitati de invatamant;


g^2) venituri din chirii;.


70. La articolul 36, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(5) Cotizatia de membru/membru asociat al OAMGMAMR se incaseaza lunar pe statul de plata si va fi in cuantum de 1% din valoarea salariului de baza, conform hotararii Consiliului national.


71. La articolul 36, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:


(6) Cotizatia de membru al OAMGMAMR se poate incasa si anual.


72. La articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 73


(1) Neplata cotizatiei datorate de filialele OAMGMAMR pe o perioada de 3 luni se sanctioneaza cu suspendarea din functie a presedintelui filialei, prin hotarare a Consiliului national, pana la plata cotizatiei datorate, perioada in care atributiile presedintelui sunt preluate de unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliul judetean/municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile. In cazul intarzierii platii cotizatiei peste termenul de 3 luni se aplica majorari de intarziere in cuantum stabilit prin hotarare a Consiliului national, conform prevederilor legale.


73. Titlul capitolului VIII Raspunderea disciplinara se modifica si va avea urmatorul cuprins:


CAPITOLUL VIII


    Raspunderea disciplinara a membrilor OAMGMAMR


74. La articolul 40 alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


c) suspendarea calitatii de membru al OAMGMAMR si informarea Ministerului Sanatatii si a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectiva;


d) retragerea calitatii de membru al OAMGMAMR si informarea Ministerului Sanatatii si a angajatorului cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.


75. La articolul 40, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(4) Sanctiunile prevazute la art. 46 alin. (4) si art. 59 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica de catre consiliul judetean/municipiului Bucuresti.


76. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 41


(1) Contestatiile impotriva hotararilor consiliului judetean/municipiului Bucuresti si impotriva deciziilor biroului consiliului judetean/municipiului Bucuresti se adreseaza Biroului executiv al OAMGMAMR, in termen de 30 de zile de la comunicare.


(2) Contestatia impotriva hotararii Consiliului national se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi desfasoara activitatea asistentul medical sau moasa, in termen de 30 de zile de la comunicare.


77. Articolul 42 se abroga.


78. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 43


Ancheta disciplinara se desfasoara in limitele prezentului statut, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului de organizare si functionare al OAMGMAMR si ale Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania.


79. La articolul 48, alineatul (2) se abroga.


80. La articolul 49, alineatul (1) se abroga.


81. La articolul 49, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor si propunerea unei sanctiuni sunt de competenta Comisiei teritoriale de etica si deontologie.


82. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 50


Membrii OAMGMAMR care au participat la solutionarea unei cauze in prima instanta nu pot face parte din organele competente sa cerceteze si sa solutioneze contestatiile indreptate impotriva acestor hotarari.


83. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 51


Membrii OAMGMAMR care fac parte din organele de cercetare si solutionare a plangerilor sunt obligati sa se abtina, cu precizarea cauzei ce constituie motivul abtinerii, in urmatoarele situatii:


a) daca au un interes personal in respectiva cauza;


b) daca sunt implicati sotii acestora, precum si rudele sau afinii pana la gradul IV inclusiv.


84. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 52


In cazul in care nu a fost formulata declaratia de abtinere, membrul OAMGMAMR care se afla in una dintre situatiile mentionate la art. 50 si 51 poate fi recuzat la cererea oricarei persoane care participa la solutionarea cauzei.


85. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 53


Biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti sau, dupa caz, Biroul executiv va solutiona cererile de abtinere si de recuzare in termen de maximum 3 zile si va dispune inlocuirea membrului aflat in situatiile prevazute la art. 50 - 52.


86. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 54


Dreptul de a face plangere/sesizare impotriva asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali apartine persoanei vatamate, sotului/sotiei sau rudelor de gradul I sau II ale acesteia, reprezentantului legal, precum si membrilor OAMGMAMR care justifica un interes in respectiva cauza.


87. La articolul 55, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


ART. 55


(1) Plangerile/Sesizarile impotriva asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali se depun la organizatiile judetene/municipiului Bucuresti din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea membrul OAMGMAMR impotriva caruia a fost formulata plangerea.


................


(5) Daca in cursul solutionarii unei abateri disciplinare se contureaza elementele savarsirii unei infractiuni, organele competente au obligatia de a sesiza organele de urmarire penala.


88. La articolul 56, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Plangerea care nu contine elementele prevazute la alin. (1) va fi respinsa, ca inadmisibila, prin decizie a biroului consiliului judetean/municipiului Bucuresti, respectiv a Biroului executiv, dupa caz, la propunerea Comisiei teritoriale/nationale de etica si deontologie.


89. La articolul 57, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Plangerea depusa dupa expirarea termenului de mai sus va fi respinsa, ca tardiva, prin decizie a biroului consiliului judetean/municipiului Bucuresti, respectiv a Biroului executiv, dupa caz.


90. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 58


La primirea plangerii, biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti, respectiv Biroul executiv, dupa caz, o repartizeaza comisiei teritoriale de etica si deontologie, respectiv Comisiei nationale de etica si deontologie, dupa caz, care va verifica conditiile de admisibilitate si de competenta si va formula concluzii in cazurile mentionate la art. 56 si 57.


91. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 59


Decizia de respingere a plangerii ca inadmisibila sau tardiva se emite de biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti, respectiv de Biroul executiv, la propunerea Comisiei teritoriale/nationale de etica si deontologie si se comunica petitionarului.


92. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 60


Comisia teritoriala/nationala de etica si deontologie, constatand indeplinirea conditiilor de admisibilitate, va declansa actiunea disciplinara si va incepe efectuarea cercetarii in cauza respectiva.


93. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 61


Cercetarea disciplinara se efectueaza in termen de maximum 3 luni de la inregistrarea plangerii la Comisia teritoriala/nationala de etica si deontologie si se considera incheiata la data inaintarii referatului catre biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti, respectiv Biroul executiv. Hotararea de solutionare se va adopta la prima sedinta a consiliului judetean/municipiului Bucuresti, respectiv a Consiliului national.


94. Dupa articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 62^1, cu urmatorul cuprins:


ART. 62^1


Constituie abatere disciplinara:


a) faptele prin care se incalca drepturile pacientului, precum si onoarea, demnitatea confratilor si a celorlalte persoane cu care asistentii medicali si moasele intra in relatii profesionale;


b) neindeplinirea obligatiilor profesionale sau indeplinirea acestora cu neglijenta, nepasare, in mod repetat;


c) neparticiparea la programele de pregatire profesionala si perfectionare, avand drept consecinta nerealizarea numarului de credite stabilit de Consiliul national;


d) neplata sau refuzul la plata a cotizatiei de membru, pentru o perioada de cel mult 6 luni;


e) nerespectarea obligatiei de a pastra secretul profesional;


f) neacordarea primului ajutor medical;


g) folosirea de mijloace de constrangere fizica si/sau psihica in exercitarea profesiei;


h) desfasurarea de activitati politice in cadrul OAMGMAMR sau cu ocazia manifestarilor organizate de acesta;


i) orice fapta prin care se incalca, cu vinovatie (intentie sau din culpa), prevederile prezentului statut, Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania si/sau legislatia din domeniul profesiei.


95. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 63


(1) Cercetarea faptei consta in: audierea persoanelor implicate, a martorilor, solicitarea unor inscrisuri oficiale, administrarea probelor propuse de partile implicate, solicitarea de opinii calificate din partea unor persoane cu experienta: medici, juristi etc., apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la aflarea adevarului.


(2) Neprezentarea membrului impotriva caruia s-a depus plangere echivaleaza cu recunoasterea savarsirii faptei, daca acesta nu justifica absenta sa.


(3) Cercetarea disciplinara de la nivelul comisiei teritoriale de etica si deontologie se finalizeaza cu intocmirea unui referat ce contine:


a) prezentarea datelor de identificare a persoanei care a facut sesizarea;


b) prezentarea reclamatiei si a faptei;


c) incadrarea legala a faptei;


d) probele administrate;


e) daca este cazul, analiza medicala a cazului;


f) atitudinea membrului pe parcursul desfasurarii anchetei;


g) concluzii si propunerea de sanctionare sau de nesanctionare;


h) semnaturile presedintelui si membrilor comisiei.


96. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 64


(1) In procesul de individualizare a sanctiunii se va tine seama de urmatoarele elemente:


a) imprejurarile in care a fost savarsita fapta;


b) pericolul social al faptei;


c) rezultatul imediat si de durata al faptei;


d) modul si mijloacele de savarsire;


e) atitudinea membrului pe parcursul desfasurarii anchetei.


(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanta agravanta, care va fi avuta in vedere la propunerea sanctiunii.


97. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 65


Ancheta disciplinara de la nivelul Comisiei teritoriale/nationale de etica si deontologie se considera finalizata prin transmiterea referatului, impreuna cu dosarul cauzei, catre biroul consiliului judetean/municipiului Bucuresti, respectiv catre Biroul executiv, dupa caz.


98. Dupa articolul 67 se introduc trei noi articole, articolele 67^1 - 67^3, cu urmatorul cuprins:


ART. 67^1


Solutionarea actiunii disciplinare este de competenta consiliului judetean/municipiului Bucuresti, iar in situatia in care persoana care face obiectul cercetarii exercita functii de conducere, competenta apartine Consiliului national.


ART. 67^2


Hotararea va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele elemente:


a) aratarea organului competent care a solutionat plangerea;


b) aratarea organului competent care a efectuat cercetarea faptei;


c) numele, prenumele, functia, unitatea sanitara unde lucreaza membrul OAMGMAMR in cauza;


d) obiectul plangerii, descrierea faptelor, cu aratarea dovezilor pe care se fundamenteaza hotararea;


e) sanctiunea aplicata si perioada pentru care se aplica, dupa caz;


f) temeiul de drept in baza caruia se aplica sanctiunea;


g) calea de atac, termenul de contestatie si organul competent sa solutioneze contestatia;


h) semnatura reprezentantului legal al filialei ori al OAMGMAMR, dupa caz.


ART. 67^3


Hotararea va fi comunicata prin scrisoare recomandata petentului, persoanei reclamate, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de munca si, dupa caz, Ministerului Sanatatii, in termen de maximum 10 zile de la adoptarea sa.


99. Articolul 78 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 78


Dreptul de a introduce contestatie apartine atat persoanei care a depus plangerea, cat si membrului impotriva caruia s-a dispus sanctiunea.


100. Articolul 79 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 79


Hotararile consiliului judetean/municipiului Bucuresti prin care se solutioneaza actiunea disciplinara se pot contesta in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii.


101. La articolul 80, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


b) indicarea hotararii/deciziei care se contesta;.


102. Articolul 81 se abroga.


103. Articolul 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 90


Pe perioada aplicarii unei sanctiuni dintre cele prevazute la art. 40 alin. (1) lit. c) si d), membrul OAMGMAMR este supus urmatoarelor interdictii:


a) nu poate avea calitatea de membru al OAMGMAMR;


b) nu are drept de vot si nici dreptul de a fi ales in organele de conducere ale OAMGMAMR (pana la implinirea termenului de prescriptie);


c) nu poate beneficia de drepturile ce decurg din certificatul de membru, mai ales de dreptul de a-si practica profesia.


104. Dupa articolul 90 se introduce un nou articol, articolul 90^1, cu urmatorul cuprins:


ART. 90^1


Prevederile cap. VIII - «Raspunderea disciplinara», se aplica si membrilor asociati.


105. Articolul 91 se abroga.


106. Articolul 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


ART. 92


Dispozitiile prezentului capitol se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, precum si ale regulamentului de organizare si functionare, cu normele legale in materie pe specialitati, cu modificarile ulterioare.


107. Dupa articolul 93 se introduc doua noi sectiuni, sectiunea a 10-a si sectiunea a 11-a, cu urmatorul cuprins:


SECTIUNEA a 10-a


Raspunderea disciplinara a organelor de conducere la nivel teritorial si national


ART. 93^1


Membrii alesi in functiile de conducere care nu respecta prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, ale statutului, precum si hotararile Consiliului national sau deciziile Biroului executiv al OAMGMAMR se sanctioneaza disciplinar.


ART. 93^2


(1) Sanctiunile disciplinare aplicate in situatiile prevazute la art. 93^1 sunt urmatoarele:


a) avertisment scris;


b) suspendarea din functia de conducere, de la o luna la un an;


c) revocarea din functia de conducere.


(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) se aplica de catre Biroul executiv al OAMGMAMR.


(3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se aplica de catre Consiliul national al OAMGMAMR.


ART. 93^3


(1) Sunt considerate abateri in exercitarea functiei urmatoarele fapte:


a) comportamentul necuviincios fata de membrii OAMGMAMR sau fata de organele de conducere ale OAMGMAMR;


b) absenta nemotivata de la 3 sedinte consecutive ale Consiliului national;


c) nerespectarea hotararilor Consiliului national si a deciziilor Biroului executiv;


   d) nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor datorate structurii centrale a OAMGMAMR;


e) neplata cotizatiei datorate de filialele OAMGMAMR pe o perioada de 3 luni consecutiv se sanctioneaza cu suspendarea din functie a presedintelui filialei, prin decizie a Biroului executiv, pana la plata integrala a sumei datorate;


f) neplata cotizatiei datorate peste termenul de 6 luni care atrage revocarea din functie a membrilor biroului consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, prin hotarare a Consiliului national;


g) incalcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilitati sau conflicte de interese;


   h) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control documentele privind situatia financiara a filialei;


   i) orice alte incalcari ale normelor si hotararilor luate de organele de conducere ale OAMGMAMR.


(2) Ridicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. e) se pune in aplicare prin decizie a Biroului executiv al OAMGMAMR.


(3) Ridicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. f) se pune in aplicare prin hotarare a Consiliului national al OAMGMAMR.


ART. 93^4


Raspunderea disciplinara a organelor de conducere ale OAMGMAMR, la nivel teritorial si national, nu exclude raspunderea civila, contraventionala, penala sau materiala, dupa caz, potrivit legii.


ART. 93^5


(1) Contestatiile impotriva sanctiunii prevazute la art. 93^2 alin. (1) lit. a) se adreseaza Biroului executiv al OAMGMAMR, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.


(2) Sanctiunile prevazute la art. 93^2 alin. (1) lit. b) si c) pot fi contestate la instantele judecatoresti in a caror circumscriptie teritoriala isi desfasoara activitatea persoana sanctionata, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.


SECTIUNEA a 11-a


Procedura privind desfasurarea anchetei disciplinare


ART. 93^6


(1) Sesizarea/Plangerea cu privire la savarsirea unor abateri disciplinare de catre persoanele care detin functii de conducere se formuleaza in scris si se adreseaza Biroului executiv.


(2) La primirea sesizarii, Biroul executiv o inainteaza spre solutionare Comisiei nationale de etica si deontologie.


(3) Sesizarea va cuprinde urmatoarele elemente:


- numele, prenumele si domiciliul petitionarului;


- numele, prenumele si domiciliul persoanei/persoanelor de conducere impotriva careia/carora se indreapta sesizarea;


- locul si contextul in care s-a savarsit fapta;


- descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii si data savarsirii acesteia;


- mijloacele de proba;


- semnatura petitionarului.


(4) Sesizarile anonime nu se iau in considerare.


(5) Sesizarea care nu contine elementele prevazute la alin. (3) va fi respinsa ca inadmisibila, prin decizia Biroului executiv, la propunerea Comisiei nationale de etica si deontologie.


(6) Sesizarea poate fi formulata din oficiu (autosesizarea) sau de catre orice persoana care are cunostinta de savarsirea unor abateri disciplinare.


108. Articolul 94 se abroga.


109. La articolul 95, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


ART. 95


(1) Organizarea alegerilor la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si la nivel national se desfasoara la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere, o data la 5 ani, in baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al OAMGMAMR si aprobat de Consiliul national.


(2) Mandatele actualelor organe de conducere, alese conform prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, raman valabile pana la expirarea acestora, asa cum prevede Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.


ART. II


Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, Mircea Timofte


Bucuresti, 17 martie 2016


Nr. 10.