Hotărâre Nr. 31 din 06.12.2017 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru, respectiv cotizației de membru asociat al OAMGMAMR și a unor taxe încasate de OAMGMAMR

HOTĂRÂRE  Nr. 31/2017 din 6 decembrie 2017

privind stabilirea cuantumului cotizației de membru, respectiv cotizației de membru asociat al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a unor taxe încasate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

    Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMȚ

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 18 decembrie 2018.

    Act de bază

#B: Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 31/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017

 

    Acte modificatoare

#M1: Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 34/2018

 Modificările și completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În fața fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1.

#B

În temeiul art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,

 

Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 6 decembrie 2017, emite următoarea hotărâre:

 

#M1

ART. 1

    Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, care exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical, precum și membrii asociați ai OAMGMAMR, care exercită profesia de soră medicală sau de oficiant medical, au obligația de a plăti lunar cotizația de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază, aferent funcției de bază declarate, indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau fracțiune de normă).

#M1

ART. 2

    Prin excepție de la prevederile art. 1, au obligația de a plăti cotizația de membru în cuantum de 120 lei/an următoarele categorii de membri:

a) asistenții medicali generaliști, moașele, asistenții medicali, precum și surorile medicale și oficianții medicali care nu exercită profesia sau care exercită profesia în baza unui contract de voluntariat;

b) membrii și membrii asociați ai OAMGMAMR care se află în situația suspendării contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani sau în concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, dacă nu solicită suspendarea calității de membru;

c) asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali, precum și surorile medicale și oficianții medicali care sunt pensionari, nu exercită profesia, dar doresc să își păstreze calitatea de membru, respectiv de membru asociat al OAMGMAMR.

#M1

    ART. 3 *** Abrogat

    ART. 4 *** Abrogat

#B

ART. 5

Asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care au solicitat și au obținut, în condițiile legii, calitatea de membru al OAMGMAMR, sunt obligați la plata cotizației în aceleași condiții ca și cetățenii români.

ART. 6

Asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii medicale pe teritoriul României, sunt exceptați de la plata cotizației.

ART. 7

(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent au obligația de a plăti o cotizație de membru în cuantum de 1% din valoarea veniturilor nete realizate conform declarației de venituri depuse la Administrația Finanțelor Publice.

#M1

    (2) Plata cotizației este în cuantum de 10 lei/lună, urmând ca regularizarea până la nivelul prevăzut la alin. (1) să se facă după depunerea declarației anuale de venituri la Administrația Finanțelor Publice.

#B

ART. 8

Se stabilesc următoarele taxe pe care le încasează filialele județene, respectiv filiala municipiului București ale OAMGMAMR:

a) taxa pentru înscriere/reînscriere în OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

b) taxa pentru reatestarea competenței profesionale a membrilor OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

c) taxa pentru întocmirea și eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii/nemembrii OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

d) taxa pentru întocmirea formularelor-chestionar solicitate de statele terțe pentru exercitarea profesiei în afara granițelor Uniunii Europene sau a altor documente similare, în cuantum de 100 lei, la care se adaugă contravaloarea taxelor de expediere;

e) taxa pentru întocmirea și eliberarea certificatului de conformitate pentru membrii/nemembrii OAMGMAMR, în cuantum de 100 lei;

#M1

f) *** Abrogată

g) taxa de participare la cursurile/manifestările științifice organizate de către OAMGMAMR cu formatori/lectori proprii este în cuantum de maximum 50 de lei/participant și include și taxa de certificare. În cazul cursurilor pentru care nu se percepe taxă de participare nu se va percepe nici taxă de certificare;

#B

h) taxa de participare la cursurile de pregătire a infirmierelor, în cuantum de până la 1000 lei;

i) taxa pentru eliberare duplicat al certificatului de membru, în cuantum de 100 lei;

#M1

j) taxa de certificare a cursurilor/manifestărilor științifice organizate de către furnizorii de educație medicală continuă, alții decât cei prevăzuți la lit. g), este de 30 lei/participant.

#B

ART. 9

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10/2013 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013;

b) Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 3/2016 privind stabilirea cotizației de membru asociat al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 1 aprilie 2013;

c) Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2016*) privind stabilirea unor taxe pentru eliberarea unor documente solicitate de către membrii sau nemembrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

d) Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 13/2014*) privind stabilirea taxei de participare la cursurile organizate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu formatori/lectori proprii;

e) Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 19/2015*) pentru stabilirea cotizației de membru pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali care exercită profesia în regim independent;

f) Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 15/2013*).

————

*) Hotărârile Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2016, 13/2014, 19/2015 și 15/2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 10

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 11

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

—————