Hotărârea nr. 32 din 06.12.2017 privind eliberarea de duplicate ale certificatului de membru

Având în vedere prevederile art.53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 06.12.2017, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) eliberează duplicate ale certificatului de membru, care au fost pierdute, furate, distruse complet sau deteriorate parțial, în situațiile în care în arhiva instituției există alte documente din care să rezulte existența actului respectiv.

Art. 2

Pentru eliberarea duplicatului certificatului de membru, solicitantul va întocmi un dosar care va cuprinde următoarele:

  1. cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei OAMGMAMR al cărei membru este;
  2. declarație scrisă a titularului, în care sunt cuprinse elemente necesare pentru identificarea actului și împrejurările în care a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parțial;
  3. copia actului pierdut (dacă există);
  4. copia actului de identitate al titularului;
  5. dovada plății pentru eliberare duplicat;
  6. dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, a pierderii, furtului, distrugerii, deteriorării certificatului de membru sau dovada publicării anunțului într-un cotidian de largă circulație. Pentru publicarea pierderii unui act în Monitorul Oficial al României, titularul acestuia se va adresa Regiei Autonome "Monitorul Oficial".

Art. 3 Duplicatul exemplarului original va avea înscrise pe față mențiunea "Duplicat", pe verso "Document cu valoare de original", ștampila și semnătura președintelui filialei care îl eliberează.

Art. 4 Duplicatul se eliberează, de regulă, o singură dată.

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr.l din 12 martie 2010 privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 30 martie 2010.

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2018.