Regulament de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Adoptat prin Hotararea  nr. 3/ 9 iulie 2009

http://www.oamr.ro/Hotarare Nr 3 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al OAMGMAMR/CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1

(1) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) se organizeaza si functioneaza ca organizatie profesionala, cu personalitate juridica, neguvernamentala, de interes public, apolitica, fara scop patrimonial, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, avand ca obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practica publica autorizate.

(2) OAMGMAMR are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta normativ si jurisdictional profesional si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni, in conditiile legii.

(3) OAMGMAMR cuprinde toti asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care exercita profesia de asistent medical generalist, moasa si asistent medical, in conditiile legii.

(4) Activitatile asistentului medical generalist, ale moasei si ale asistentului medical se exercita in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si cu respectarea normelor elaborate de Ministerul Sanatatii, in colaborare cu OAMGMAMR.

(5) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care intrunesc conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 isi exercita profesia pe baza certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR, avizat anual.

(6) Avizul anual se acorda numai dupa incheierea asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv. Certificatul de membru este insotit de fisa de evidenta elaborata de Consiliul National al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

ART. 2

Sigla organizatiei OAMGMAMR va fi aplicata pe toate actele emise de OAMGMAMR atat la nivel national, cat si judetean, cu mentionarea filialei, a sediului acesteia si a celorlalte elemente de identificare cerute de prevederile legale.

ART. 3

Sediul central al OAMGMAMR este in Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1. Sediul filialelor judetene este in orasul resedinta de judet, respectiv in municipiul Bucuresti, pentru filiala municipiului Bucuresti.

CAPITOLUL II
Patrimoniul OAMGMAMR. Veniturile si cheltuielile

ART. 4

(1) OAMGMAMR are patrimoniu propriu pe care il administreaza cu diligenta unui bun proprietar.

(2) Patrimoniul OAMGMAMR este alcatuit din totalitatea bunurilor mobile si imobile, dobandite in conditiile legii.

(3) In exercitarea drepturilor sale, OAMGMAMR poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea, in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.

ART. 5

(1) Patrimoniul OAMGMAMR este gestionat de Biroul executiv al OAMGMAMR, iar la nivel de filiala, de Biroul Consiliului, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) Contabilitatea patrimoniului si a activitatilor desfasurate la nivel national, cat si la nivelul filialelor se organizeaza si se conduce potrivit legislatiei financiare in vigoare.

ART. 6

Organizarea si conducerea activitatii contabile se asigura de catre personal specializat atat la nivel national, cat si la nivelul filialelor, care au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii la sediile declarate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ART. 7

(1) Veniturile OAMGMAMR se constituie din:
a) taxe de inscriere;
b) cotizatii lunare;
c) donatii si sponsorizari de la persoane fizice ori juridice, in conditiile legii;
d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestari stiintifice, in conditiile legii;
e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice, inclusiv din organizarea de cursuri si alte forme de educatie medicala continua;
f) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
g) drepturi editoriale, publicate in publicatiile editate de OAMGMAMR;
h) alte surse, cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Cheltuielile OAMGMAMR sunt reprezentate de sumele ori valorile platite sau de platit, aferente activitatii desfasurate.

ART. 8

(1) Veniturile si cheltuielile organizatiei se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se elaboreaza anual atat la nivelul filialelor, cat si la nivel national si se aproba de consiliul judetean/al municipiului Bucuresti, respectiv de Consiliul National al OAMGMAMR si poate suferi rectificari.

CAPITOLUL III
Atributii de competenta Consiliului National, Biroului executiv, presedintelui, presedintelui de onoare OAMGMAMR, presedintelui OAMGMAMR al consiliului judetean/consiliului municipiului Bucuresti

ART. 9

Organele de conducere la nivel national ale OAMGMAMR: Consiliul National, Biroul executiv, presedintele, presedintele de onoare, presedintele consiliului judetean/consiliului municipiului Bucuresti indeplinesc, in afara atributiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 si Statutul OAMGMAMR, si urmatoarele atributii:

1. Consiliul National:

a) analizeaza si avizeaza regulamentul de organizare si functionare;
b) aproba strategia OAMGMAMR;
c) promoveaza interesele membrilor OAMGMAMR in cadrul asigurarilor de raspundere civila profesionala;
d) aproba regulamentele si normele interne elaborate de Biroul executiv;
e) aproba fisa-cadru a posturilor de asistent medical generalist, moasa si asistent medical;
f) aproba proiecte de metodologii, de ghiduri si de protocoale de practica, la propunerea Biroului executiv;

2. Biroul executiv:

a) aproba Regulamentul intern, Regulamentul de analiza si proiectare a posturilor, Regulamentul de evaluare a performantelor profesionale, Regulamentul de recrutare, selectare si angajare a personalului, Regulamentul de salarizare si alte drepturi de personal pentru personalul din cadrul aparatului propriu al OAMGMAMR si alte regulamente interne;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Biroului executiv al OAMGMAMR;
c) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al OAMGMAMR;
d) ia decizii in situatii de urgenta, in vederea inlaturarii unor riscuri care ar aduce atingere intereselor organizatiei, pe care ulterior le va supune spre aprobare/validare Consiliului National;
e) aproba componenta nominala a membrilor comisiilor de specialitate;
f) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii in vederea elaborarii metodologiilor si a tematicilor de cursuri, examene, de acordare de competente si de grade profesionale, pentru asistenti medicali, moase si asistenti medicali;

g) aproba criteriile si standardele privind asigurarea calitatii serviciilor de ingrijiri de sanatate;

h) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la elaborarea contractului-cadru, privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si a normelor de aplicare a acestora;

3. presedintele, presedintele de onoare:

a) aproba structura de personal a aparatului propriu al OAMGMAMR;

b) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare al Biroului executiv al OAMGMAMR.

ART. 10

Consiliul judetean/Consiliul municipiului Bucuresti aproba Regulamentul intern si alte regulamente si norme interne privind recrutarea, selectarea, angajarea personalului, salarizarea si alte drepturi de personal pentru personalul din aparatul propriu, cu respectarea cadrului general stabilit la nivelul structurii nationale.

CAPITOLUL IV
Structura si atributiile departamentelor/compartimentelor din cadrul OAMGMAMR

 ART. 11

(1) La nivelul Consiliului National functioneaza:
a) departamente/compartimente de specialitate, precum si Comisia de specialitate a asistentilor medicali generalisti, Comisia de specialitate a moaselor, comisii de specialitate pentru celelalte specialitati ale asistentilor medicali, Comisia Nationala de Etica si Deontologie, Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua, Comisia Nationala de Control Financiar, precum si alte comisii propuse de Biroul executiv;

b) departamente/structuri de suport care vizeaza urmatoarele domenii: managementul resurselor umane, managementul dezvoltarii institutionale, domeniul legislatiei, educatie continua.

(2) Structura organizatorica interna a OAMGMAMR se stabileste in conformitate cu dispozitiile Statutului si ale prezentului regulament.

(3) Filialele judetene, respectiv filiala municipiului Bucuresti pot adopta o structura organizatorica in concordanta cu structura OAMGMAMR la nivel national.

(4) La nivel national/judetean/al municipiului Bucuresti se organizeaza centre teritoriale de informare legislativa.

ART. 12
(1) Departamentele/compartimentele, comisiile de specialitate din componenta OAMGMAMR sunt:
a) Departamentul profesional stiintific, de control si supraveghere a profesiei;
b) Comisia Nationala/Judeteana/a Municipiului Bucuresti de Educatie Medicala Continua;
c) Comisia Nationala/Judeteana/a Municipiului Bucuresti de Etica si Deontologie;
d) Departamentul comunicare si relatii internationale;
e) Departamentul inregistrare asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali;
f) Departamentul financiar-contabil;
g) Comisia Nationala de Control Financiar;
h) Secretariatul general.

(2) La nivelul structurii centrale a OAMGMAMR, in subordinea directa a presedintelui, functioneaza consilieri, precum si structuri de suport care vizeaza urmatoarele domenii: managementul dezvoltarii institutionale, managementul resurselor umane, legislatie, educatie continua, aprobate de Biroul executiv.

ART. 13

(1) Departamentele sunt conduse de un sef de departament si se afla in coordonarea directa a unuia dintre membrii Biroului executiv al OAMGMAMR, respectiv Biroului consiliului judetean/al municipiului Bucuresti.

(2) Desemnarea sefilor departamentelor, compartimentelor, comisiilor de specialitate se face de Biroul executiv al OAMGMAMR, respectiv de Biroul consiliului judetean/al municipiului Bucuresti, in conditiile legii, si se aproba nominal de catre Consiliului National/judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

ART. 14

In functie de ponderea si de volumul lucrarilor, seful de departament propune spre aprobare conducerii organizatiei structura de personal necesara functionarii departamentului, face propuneri nominale pentru ocuparea structurilor din cadrul departamentului.

ART. 15

(1) Compartimentele de specialitate sunt subordonate din punct de vedere ierarhic sefului de departament si sunt conduse de catre un sef de compartiment.

(2) Seful de compartiment, dupa caz, coordoneaza si raspunde de activitatea comisiilor de specialitate aflate in structura compartimentului.

ART. 16

(1) Comisiile de specialitate se intrunesc in sedinte ordinare si ori de cate ori este nevoie.

(2) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor sai.

(3) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul organizatiei proprii sau din afara acesteia.

ART. 17

(1) Departamentul profesional stiintific, de control si supraveghere a profesiei functioneaza sub directa coordonare a unui vicepresedinte desemnat de Biroul executiv la nivel national al OAMGMAMR si sub directa coordonare a presedintelui, la nivel de filiale judetene/a municipiului Bucuresti.

Departamentul profesional stiintific, de control si supraveghere a profesiei indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura aplicarea regulamentelor si normelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical din Romania, indiferent de forma de exercitare si de unitatea sanitara in care se desfasoara;
b) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea normelor specifice si a reglementarilor privind profesiile de asistent medical generalist, moasa si asistent medical si asigura aplicarea acestora;
c) elaboreaza criterii si standarde privind asigurarea calitatii serviciilor de ingrijiri de sanatate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sanatatii;
d) supravegheaza aplicarea si respectarea standardelor de calitate a activitatilor de asistent medical generalist, moasa si, respectiv, asistent medical;
e) elaboreaza proiecte de metodologii, de ghiduri si de protocoale de practica, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sanatatii;
f) participa, impreuna cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si cu Ministerul Sanatatii, la stabilirea numarului de locuri pentru invatamantul postliceal sanitar si pentru invatamantul superior de asistenta medicala;
g) autorizeaza temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist si de moasa pentru cetatenii altor state, in cazul situatiilor de urgenta, schimburilor de experienta, conventiilor bilaterale dintre Romania si alte state;
h) colaboreaza, la solicitarea Biroului executiv, cu Ministerul Sanatatii, cu institutii, autoritati si organizatii la elaborarea standardelor de practica profesionala, in vederea asigurarii calitatii actului de ingrijire in unitatile sanitare;
i) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii, cu institutii, autoritati si organizatii la activitatea de avizare privind infiintarea cabinetelor private ale asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali, indiferent de forma lor juridica;
j) avizeaza fisa posturilor de asistent medical generalist, moasa si asistent medical;
k) initiaza si sustine programe de informare, cunoastere de catre membrii sai a drepturilor profesionale;
l) verifica si valideaza legalitatea calificarilor obtinute in strainatate, in conformitate cu dispozitiile legale;
m) elaboreaza si publica in colaborare cu Departamentul comunicare, relatii publice si relatii internationale, precum si cu Secretariatul general anuarul membrilor OAMGMAMR;
n) tine evidenta membrilor autorizati, a celor impotriva carora s-au dispus ori li s-a retras calitatea de membru sau au fost suspendati temporar din aceasta calitate.

(2) Departamentul este condus de un sef de departament, asistent medical principal, care indeplineste urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si controleaza activitatea structurilor aflate in componenta departamentului;
b) stabileste atributiile structurilor organizatorice ale departamentului;
c) elaboreaza fisele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizatiei;
d) elaboreaza Regulamentul de functionare al structurilor interne ale departamentului;
e) coordoneaza si controleaza activitatea comisiilor de specialitate si compartimentelor din cadrul departamentului;
f) propune componenta nominala a comisiilor de specialitate din cadrul departamentului;
g) verifica si valideaza legalitatea calificarii obtinute in strainatate, prin verificarea diplomelor si certificatelor;
h) colaboreaza cu Departamentul de jurisdictie profesionala, etica si deontologie pentru monitorizarea membrilor carora li s-a eliberat avizul de libera practica, membrilor impotriva carora s-au pronuntat sanctiuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al OAMGMAMR ori au fost suspendati temporar din aceasta calitate;
i) asigura respectarea de catre asistentii medicali a criteriilor de calitate profesionala;
j) asigura supravegherea si controlul respectarii legislatiei de catre toate unitatile sanitare publice sau private, de catre asistentii medicali din aceste unitati, la cererea Ministerului Sanatatii;
k) asigura colaborarea si schimbul de informatii intre comisiile de specialitate din cadrul departamentului si celelalte comisii de specialitate care functioneaza la nivelul OAMGMAMR;
l) asigura colaborarea si schimbul de informatii in domeniul recunoasterii calificarilor/autorizarii temporare privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moasa si asistent medical, cu Ministerul Sanatatii, dupa caz, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si alte autoritati competente ale altor state;
m) indeplineste orice alte atributii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR si de presedintele acestuia, in limitele competentei sale.

ART. 18

In cadrul Departamentului profesional stiintific, de control si supraveghere a profesiei functioneaza:
a) Compartimentul acreditare, avizare si evaluare;
b) Compartimentul standardizare;
c) Compartimentul recunoasteri calificari;
d) Comisia de specialitate a asistentilor medicali generalisti;
e) Comisia de specialitate a moaselor;
f) comisii de specialitate pentru asistentii medicali.

ART. 19

(1) Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua functioneaza sub directa coordonare a unui vicepresedinte desemnat de Biroul executiv al OAMGMAMR la nivel national, iar Comisia Judeteana/a Municipiului Bucuresti de Educatie Medicala Continua, sub directa coordonare a presedintelui la nivelul filialei judetene/a municipiului Bucuresti.

(2) Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua indeplineste urmatoarele atributii:
a) acorda credite conform Programului national de educatie medicala continua;
b) elaboreaza si propune Biroului executiv al OAMGMAMR metodologii de organizare si desfasurare a programelor de educatie medicala continua;
c) monitorizeaza desfasurarea programelor de educatie medicala continua;
d) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii, cu institutii, autoritati si organizatii la initierea si promovarea formelor de educatie medicala continua, in vederea cresterii gradului de competenta profesionala a membrilor sai;
e) organizeaza activitatea de inregistrare a documentelor de educatie medicala continua;
f) analizeaza si verifica documentele privind numarul participantilor, raportul de curs, documentele de plata;
g) organizeaza evidenta certificatelor de credite eliberate de OAMGMAMR national filialelor judetene/a municipiului Bucuresti;
h) organizeaza si deruleaza programe de pregatire pentru calificarea infirmierelor;
i) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii, cu institutii, autoritati si organizatii la sustinerea activitatii si dezvoltarea cercetarii stiintifice si organizarea de manifestari stiintifice in domeniul ingrijirilor de sanatate.

(3) Comisia Judeteana/a Municipiului Bucuresti de Educatie Medicala Continua indeplineste urmatoarele atributii:
a) monitorizeaza desfasurarea programelor de educatie medicala continua;
b) organizeaza activitatea de inregistrare a documentelor de educatie medicala continua;
c) analizeaza si verifica documentele privind numarul participantilor, raportul de curs, documentele de plata;
d) organizeaza evidenta certificatelor de credite eliberate;
e) organizeaza si deruleaza programe de pregatire pentru calificarea infirmierelor;
f) furnizeaza Comisiei Nationale de Educatie Medicala Continua datele necesare pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c) - g).
(4) Comisia Nationala/Judeteana/a Municipiului Bucuresti de Educatie Medicala Continua functioneaza in baza unui regulament propriu elaborat de acestea.

ART. 20

(1) Comisia Nationala de Etica si Deontologie functioneaza sub directa coordonare a Biroului executiv la nivel national si Comisia teritoriala de etica si deontologie, sub directa coordonare a Biroului consiliului judetean/al municipiului Bucuresti.

(2) Comisia Nationala de Etica si Deontologie este compusa din presedinte si 4 membri nominalizati de Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului judetean/al municipiului Bucuresti.

ART. 21

(1) Comisia Nationala de Etica si Deontologie indeplineste urmatoarele atributii:
a) urmareste si asigura respectarea de catre membrii OAMGMAMR a prevederilor Coduluide etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, adoptat de Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania prin Hotararea nr. 2/2009, denumit in continuare Codul de etica si deontologie, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, ale Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009, denumit in continuare Statut, si ale prezentului regulament;
b) monitorizeaza membrii impotriva carora s-au pronuntat sanctiuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al OAMGMAMR ori au fost suspendati temporar din aceasta calitate;
c) judeca abaterile savarsite de membrii OAMGMAMR in exercitarea functiei elective si propune pronuntarea unei sanctiuni in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 si ale Statutului;
d) solutioneaza conflictele ivite intre membrii OAMGMAMR si filiale, precum si conflictele ivite intre filialele OAMGMAMR;
e) propune pronuntarea unei sanctiuni in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, ale Statutului si ale Codului de etica si deontologie;
f) intocmeste rapoarte cu privire la fiecare cauza pentru care a fost sesizata.

(2) Comisia teritoriala de etica si deontologie indeplineste urmatoarele atributii:
a) urmareste si asigura respectarea de catre membrii OAMGMAMR a prevederilor Coduluide etica si deontologie, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008, aleStatutului si ale prezentului regulament;
b) monitorizeaza membrii impotriva carora s-au pronuntat sanctiuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al OAMGMAMR ori au fost suspendati temporar din aceasta calitate;
c) solutioneaza contestatiile depuse impotriva sanctiunilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008.

ART. 22

(1) Lucrarile comisiei se desfasoara in prezenta a cel putin 4 membri.

(2) Lucrarile comisiei se consemneaza in registrul de procese-verbale, care se numeroteaza si se stampileaza pe fiecare fila.

(3) Deciziile comisiei se iau de regula prin consens sau cu majoritatea simpla a voturilor, dupa caz, si se consemneaza in registrul de procese-verbale al comisiei.

(4) Sub sanctiunea nulitatii absolute deciziile comisiei se semneaza de catre membrii prezenti ai acesteia.

(5) Comisia de etica si deontologie functioneaza in baza unui regulament propriu elaborat de aceasta.

ART. 23

(1) Activitatea centrului teritorial de informare legislativa consta in asigurarea accesului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali la informatiile privind legislatia in domeniu.

(2) Biroul executiv, respectiv Biroul consiliului judetean/al municipiului Bucuresti vor desemna cate o persoana pentru organizarea activitatii centrului national/teritorial de informare legislativa.

ART. 24

Accesul la informatiile prevazute la art. 23 alin. (1) se realizeaza prin:
a) afisare la sediul organizatiei de catre secretarul Biroului consiliului judetean;
b) publicare in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si pe pagina de internet proprie;
c) consultarea lor la sediul institutiei, in spatii special destinate acestui scop.

ART. 25

(1) Departamentul comunicare si relatii internationale functioneaza sub directa coordonare a presedintelui OAMGMAMR la nivel national si sub directa coordonare a presedintelui, la nivel de filiale judetene/a municipiului Bucuresti si are urmatoarele atributii:
a) stabileste contacte si asigura schimbul de informatii referitoare la activitatea OAMGMAMR cu alte organizatii si institutii nationale si internationale;
b) promoveaza imaginea organizatiei atat la nivel national, cat si international si initiaza demersurile necesare punerii in practica.

(2) Departamentul comunicare si relatii internationale este condus de un sef de departament, cu pregatire de specialitate in domeniu, care indeplineste urmatoarele atributii:
a) monitorizarea presei scrise si audiovizuale;
b) administrarea site-ului OAMGMAMR, www.oamr.ro;
c) redactarea materialelor pentru revista "Ars medica", editarea revistei si asigurarea difuzarii acesteia, precum si elaborarea altor publicatii: buletine informative, anuarul membrilor, brosuri promotionale;
d) formularea raspunsurilor pentru mesajele primite din partea membrilor OAMGMAMR pe e-mailul organizatiei si/sau redirectionarea acestora catre compartimentele/departamentele de specialitate;
e) initierea unor proiecte comune cu organizatii in colaborare cu celelalte departamente si organizarea/initierea unor intalniri intre reprezentantii acestora si membrii Biroului executiv;
f) preluarea si prelucrarea informatiilor, permanent, de interes pentru membrii OAMGMAMR/public din partea celorlalte departamente si aducerea lor la cunostinta membrilor/publicului prin mijloacele specifice mai sus mentionate;
g) propunerea actiunilor de promovare a imaginii organizatiei atat la nivel national, cat si international si initierea demersurilor necesare punerii in practica;
h) elaboreaza fisele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizatiei;
i) indeplineste orice alte atributii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR si de presedintele acestuia, in limitele competentei sale.

ART. 26

(1) Departamentul inregistrare asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali functioneaza sub directa coordonare a unui vicepresedinte, nominalizat de Biroul executiv al OAMGMAMR la nivel national, si sub directa coordonare a presedintelui la nivel de filiale judetene/a municipiului Bucuresti. Departamentul inregistrare asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali indeplineste urmatoarele atributii:
a) intocmeste si actualizeaza permanent Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania, administreaza pagina de internet pe care este publicat;
b) organizeaza centre de pregatire lingvistica necesare pentru exercitarea profesiei de catre asistentii medicali si moase, cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c) colaboreaza cu institutii/autoritati furnizand informatii specifice profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical.

(2) Departamentul este condus de un sef de departament care indeplineste urmatoarele atributii:
a) coordoneaza intreaga activitate privind functionarea si actualizarea permanenta a programului informatic privind realizarea Registrului national unic la nivel de filiale si national;
b) asigura implementarea sistemului informational necesar functionarii OAMGMAMR, precum si evidenta membrilor filialei, dupa caz;
c) intocmeste anual un raport de activitate, privind stadiul implementarii Registrului national unic la nivel de filiale si national;
d) elaboreaza fisele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizatiei;
e) indeplineste orice alte atributii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR si de presedintele acestuia, in limitele competentei sale.

ART. 27

(1) Departamentul financiar-contabil functioneaza sub directa coordonare a presedintelui la nivel OAMGMAMR national si a presedintelui la nivel de filiale judetene/a municipiului Bucuresti. Departamentul financiar-contabil indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura elaborarea, fundamentarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli al organizatiei si a celorlalte lucrari financiar-contabile;
b) asigura organizarea si conducerea activitatii financiar-contabile conform legislatiei in vigoare;
c) asigura gestionarea bunurilor aflate in patrimoniul OAMGMAMR si, dupa caz, dispune utilizarea acestora in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului de activitate in limita competentelor stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR, dupa caz, de Biroul consiliului judetean/al municipiului Bucuresti.

(2) Departamentul financiar-contabil este condus de un sef de departament, cu studii superioare economice, autorizat in domeniul financiar-contabil, care indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a organizatiei in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
b) asigura, organizeaza si gestioneaza in mod eficient integritatea intregului patrimoniu al organizatiei in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu normele sau reglementarile interne ale organizatiei;
c) organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
d) urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
e) organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control;
f) raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul organizatiei si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
g) raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si ori de cate ori presedintele OAMGMAMR o cere;
h) organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului, urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
i) organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;
j) raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuand personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinat, controlul casieriei, atat sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti, cat si sub aspectul securitatii acestora;
k) supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;
l) asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare;
m) efectueaza analiza financiar-contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta Biroului executiv al OAMGMAMR;
n) avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuieli - venituri, bilant;
o) raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;
p) contabilizeaza facturile emise;
q) asigura plata la termen a sumelor care constituie obligatia organizatiei fata de bugetul de stat, fondurile speciale si alte obligatii fata de terti;
r) elaboreaza fisele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizatiei;
s) indeplineste orice alte atributii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR si de presedintele acestuia, in limitele competentei sale.

ART. 28

(1) Comisia Nationala de Control Financiar este condusa de un presedinte cu studii superioare de specialitate in domeniul financiar-contabil.

(2) Comisia Nationala de Control Financiar este compusa din 3 reprezentanti care au studii de specialitate in domeniul financiar-contabil.

(3) Membrii Comisiei Nationale de Control Financiar vor fi propusi de presedintele acesteia spre validare nominala de catre Biroul executiv al OAMGMAMR.

(4) Membrii Comisiei Nationale de Control Financiar nu pot indeplini functii similare in alte comisii.

(5) Nu pot fi membri ai Comisiei Nationale de Control Financiar rudele membrilor Biroului executiv si ale personalului salariat al OAMGMAMR pana la gradul al patrulea inclusiv.

(6) Comisia Nationala de Control Financiar isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare elaborat de Biroul executiv si aprobat de Consiliul National.

ART. 29

(1) Secretariatul general functioneaza sub directa coordonare a secretarului national, la nivelul OAMGMAMR national si sub directa coordonare a presedintelui, la nivel de filiale judetene/a municipiului Bucuresti. Secretariatul general indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura inregistrarea, evidenta primara si circulatia cererilor adresate organizatiei, a documentelor si a lucrarilor organizatiei, activitatea de arhiva, de expeditie, de protocol, precum si realizarea unor servicii auxiliare necesare indeplinirii atributiilor OAMGMAMR;
b) asigura aprovizionarea cu materiale de birotica si alte materiale necesare desfasurarii activitatii;
c) asigura respectarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice.

(2) Secretariatul general este condus de un sef de departament care indeplineste urmatoarele atributii:
a) primeste si inregistreaza adresele, cererile, petitiile, sesizarile adresate OAMGMAMR pe care le inainteaza presedintelui (secretarului national) spre directionare in vederea solutionarii;
b) intocmeste si pastreaza agenda telefonica a organizatiei, asigurand serviciul apelurilor telefonice;
c) inregistreaza si centralizeaza evidenta adreselor, petitiilor, sesizarilor, lucrarilor inaintate de departamentele, compartimentele de specialitate;
d) inregistreaza, pregateste si expediaza corespondenta OAMGMAMR organelor competente si petitionarilor;
e) executa lucrarile de secretariat si tehnoredactare aferente activitatii organizatiei;
f) intocmeste si tine registrele necesare in activitatea organizatiei;
g) executa lucrarile de arhiva a documentelor organizatiei;
h) asigura activitatea de protocol din cadrul organizatiei si se ocupa de formalitatile legate de deplasarea in tara sau in strainatate a presedintelui sau reprezentantilor organizatiei;
i) asigura protocolul organizatiei in relatiile cu persoanele si institutiile din tara si strainatate, primirea si insotirea delegatiilor straine;
j) intocmeste referatele de necesitate si raspunde de achizitionarea materialelor de birotica si a altor materiale;
k) intocmeste, in conditiile legii, documentatia aferenta achizitiilor publice;
l) elaboreaza fisele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizatiei;
m) elaboreaza regulamentul de functionare al structurilor interne ale departamentelor;
n) indeplineste orice alte atributii de serviciu stabilite de sefii ierarhici.

CAPITOLUL V
Dispozitii comune privind circuitul documentelor si registrele organizatiei

ART. 30
(1) Documentele ce vin din afara OAMGMAMR se inregistreaza la Secretariatul general si se transmit spre analiza si directionare presedintelui filialei sau presedintelui OAMGMAMR, dupa caz.

(2) Circuitul documentelor in interiorul organizatiei de la presedinte, Biroul executiv sau Biroul consiliului judetean catre celelalte departamente, compartimente de specialitate, subalterni directi, dar si in sens invers se face numai prin intermediul Secretariatului general, care va proceda la inregistrarea si transmiterea acestora mai departe.

(3) Expedierea documentelor OAMGMAMR catre alte institutii, organizatii, autoritati, persoane fizice sau juridice se face numai prin intermediul Secretariatului general, dupa inregistrarea si semnarea acestora de catre presedinte.

ART. 31

Registrele organizatiei

(1) Registrele OAMGMAMR sunt urmatoarele:
a) Registrul general de intrare si iesire a corespondentei;
b) Registrul de hotarari ale organelor de conducere ale organizatiei, organizat pe sectiuni, in functie de organul de conducere de la care provin, numerotat in ordine cronologica;
c) Registrul de arhiva, in care se vor inregistra lucrarile, dosarele aflate in arhiva organizatiei;
d) registrele de procese-verbale.
(2) Registrele vor fi numerotate si stampilate, iar la sfarsitul fiecarui an se vor intocmi procese-verbale de inchidere, contrasemnate de secretarul Biroului consiliului, respectiv al Biroului executiv.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

ART. 32

Prezentul regulament a fost adoptat de catre Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008.