HOTĂRÂRE nr. 4 din 16.03.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național al OAMGMAMR nr. 35 din 2015 privind eliberarea Certificatului de membru al OAMGMAMR însoțit de avizul anual

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent,

În temeiul prevederilor art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 alin.(6) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat în baza Hotărârii Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu modificarile și completările ulterioare,

Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. I

Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 35 / 04.12.2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România însoțit de avizul anual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 2

Pentru participarea asistentilor medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante, dovada calității de membru se face în baza Certificatului de membru și adeverinței pentru participare la concurs, conform anexei nr. 1."

2. După articolul 2 se introduc două articole noi, articolele 2^1-2^2, cu următorul cuprins:

"Art.2^1

(1) Pentru înregistrarea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali la administrația financiară, în vederea dobândirii calității de persoană fizică independentă, certificatul de membru va fi însoțit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă, conform anexei nr.2. Cererea pentru eliberarea avizului se va depune la filiala Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la care este înregistrat în calitate de membru, conform anexei nr. 3.

(2) După obținerea Codului de înregistrare fiscala (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoana fizică independentă, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali vor solicita OAMGMAMR eliberarea avizului anual, în condițiile prevăzute la art. 2^2.

Art.2^2

Avizul anual pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care îi exercita profesia ca persoană fizică independentă, se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unități sanitare/instituții autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite."

Art. II

La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr.2/16.03.2018 privind eliberarea avizului anual pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care iși exercită profesia ca persoană fizică independentă.

Art.III

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării de către Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(2) Anexa care cuprinde modelul adeverinței pentru participare la concurs devine anexa nr. 1.

(3) Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. IV

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Puteți descărca documentul de aici