Ordinul Ministrului Sănătății Nr. 613 din 9 Mai 2013

ORDIN nr. 613 din 9 mai 2013
privind aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie
EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 21 mai 2013

Avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale resurse umane si certificare nr. E.N. 4.680/2013, in conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,


ministrul sanatatii emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aproba Normele de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.303/2008 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, a Listei specializarilor pentru care se organizeaza programe de formare pentru asistentii medicali generalisti si a asistentilor medicali de pediatrie, precum si a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregatire in vederea obtinerii de specializari, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 562 din 25 iulie 2008.
ART. 3
(1) Programele de specializare aflate in derulare se desfasoara pana la finalizare pe baza documentelor administrative si de invatamant in vigoare la data aprobarii prezentelor norme.
(2) Examenul pentru obtinerea specializarii se desfasoara pentru toate seriile de absolventi, precum si pentru cei aflati in pregatire conform prevederilor prezentelor norme.
ART. 4
Directia generala resurse umane si certificare, Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si celelalte institutii implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu


Bucuresti, 9 mai 2013. Nr. 613.

ANEXA
NORME
de organizare si desfasurare a programelor de
pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii
complementare specialitatii de baza de catre asistentii
medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie


CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezentele norme reglementeaza organizarea si desfasurarea programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza, denumite in continuare programe de specializare, de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie.
(2) Lista specialitatilor pentru care se organizeaza programe de specializare a asistentilor medicali generalisti si asistentilor medicali de pediatrie este prevazuta in anexa nr. 1 la norme.
ART. 2
(1) Programele de specializare se organizeaza la nivel national de Ministerul Sanatatii, prin Şcoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB), si se desfasoara numai in centrele universitare care au institutii de invatamant superior in domeniul medical, folosindu-se in procesul de invatamant logistica didactica a acestora.
(2) Programele de specializare se finalizeaza prin examen pentru obtinerea specializarii, denumit in continuare examen de specializare, organizat de Ministerul Sanatatii in sesiuni anuale sau, dupa caz, la solicitarea SNSPMPDSB.
(3) Programele de specializare sunt creditate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR), potrivit legii.
ART. 3
(1) Ministerul Sanatatii, prin SNSPMPDSB, elibereaza absolventilor examenului de specializare "Certificat de absolvire", intocmit conform prevederilor anexei nr. 2.
(2) Certificatul de absolvire se elibereaza in termen de maximum 3 luni de la data finalizarii examenului de specializare. Pentru aceasta perioada, SNSPMPDSB elibereaza absolventilor adeverinte din care sa rezulte ca au promovat examenul de specializare, sesiunea, specializarea si perioada de valabilitate a adeverintei.
(3) In baza certificatului de absolvire si respectiv a adeverintei, absolventii examenului de specializare dobandesc dreptul de libera practica in specializarea pentru care au urmat programul de formare si pot fi incadrati pe posturi specifice specializarii respective.
ART. 4
Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc evidenta specializarilor obtinute in conformitate cu prevederile prezentelor norme, separat intr-un registru special, in cadrul compartimentului de specialitate din cadrul directiei.

CAP. II
Organizarea si desfasurarea programelor de specializare

ART. 5
(1) Specializarile constituie modalitati de pregatire a asistentilor medicali in domenii complementare specialitatii de baza.
(2) Programele de specializare organizate pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie asigura:
a) insusirea cunostintelor teoretice si metodologice necesare exercitarii atributiilor specifice noii specializari;
b) formarea deprinderilor si competentelor necesare aplicarii in practica a procedurilor si/sau tehnicilor specifice noii specializari;
c) formarea abilitatilor de lucru si comunicare cu pacientul, apartinatorii si membrii echipei, specifice noii specializari.
ART. 6
Programele de specializare se organizeaza si se desfasoara, pentru specializarile prevazute in anexa nr. 1, in baza curriculumului de pregatire si a planului de invatamant unitare la nivel national.
ART. 7
(1) Curriculumul de pregatire se elaboreaza de catre SNSPMPDSB, se avizeaza de OAMGMAMR si se aproba de Ministerul Sanatatii.
(2) Curriculumul de pregatire cuprinde obligatoriu urmatoarele elemente:
a) denumirea specializarii;
b) rezumatul programului de specializare;
c) durata programului;
d) centrele universitare unde se desfasoara pregatirea;
e) lectorii din fiecare centru universitar de pregatire, dintre care unul este numit responsabil al programului respectiv.
ART. 8
(1) Planul de invatamant al programului pentru obtinerea specializarii se intocmeste de structura de specialitate din cadrul SNSPMPDSB in forma prevazuta la anexa nr. 3, se avizeaza de OAMGMAMR si se aproba de Ministerul Sanatatii.
(2) Planul de invatamant se elaboreaza, pentru fiecare specializare in parte, in baza curriculumului de pregatire aprobat de Ministerul Sanatatii.
(3) Orice modificare a planului de invatamant se aplica, in baza modificarii corespunzatoare a curriculumului de pregatire, incepand cu seria urmatoare de cursanti.
(4) Planurile de invatamant se proiecteaza in sistem modular, pe parcursul a minimum un an de invatamanta academic.
ART. 9
(1) In cadrul programelor de specializare participantii sunt organizati in grupe de 20-30 de cursanti.
(2) Se pot organiza grupe cu un numar mai mic de cursanti, cu aprobarea directorului general al SNSPMPDSB.
ART. 10
Au prioritate la efectuarea specializarilor prevazute in anexa nr. 1 asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie incadrati in unitatile sanitare publice si private, pe posturi in specialitatile respective.
ART. 11
(1) Unitatile sanitare publice si private au obligatia sa asigure participarea la programele de specializare a asistentilor medicali generalisti si asistentilor medicali de pediatrie incadrati pe postul corespunzator specializarilor prevazute in anexa nr. 1.
(2) In baza propunerilor inaintate de unitatile sanitare si a posibilitatilor de pregatire pentru fiecare specializare, in termen de 30 de zile, SNSPMPDSB stabileste nominal participantii la programele de specializare, pe centre universitare, serii de pregatire si specializari si comunica unitatilor sanitare respective si responsabililor de programe din centrele universitare de pregatire situatia nominala a participantilor.
ART. 12
Pentru participarea la programele de specializare se stabilesc taxe de instruire, conform legii.
ART. 13
(1) Desfasurarea programelor de specializare se realizeaza in baza unei conventii incheiate intre SNSPMPDSB si responsabilul de program din centrul universitar de pregatire.
(2) Bugetul aferent programului de specializare se intocmeste de SNSPMPDSB, pe baza propunerilor responsabilului de program din centrul universitar de pregatire, si este parte integranta a conventiei.
(3) Taxa de instruire pentru participanti se stabileste in concordanta cu bugetul aferent programului de specializare, iar plata acesteia se face in contul SNSPMPDSB.
(4) Taxa de instruire, pentru personalul nominalizat sa participe la programele de specializare in conditiile art. 11 alin. (2), se suporta de angajator.
ART. 14
(1) Pentru managementul programelor de specializare la nivel national, SNSPMPDSB ii revine o cota de 20% din sumele incasate. Acoperirea cheltuielilor privind prestatia didactica, precum si a cheltuielilor materiale, in care se include, de regula, inchirierea unor spatii de invatamant, a mijloacelor si/sau a obiectelor de inventar din centrele universitare de pregatire, se face in limita a 80% din totalul taxelor de instruire.
(2) Personalul care desfasoara activitate didactica incheie cu SNSPMPDSB contract individual de munca pe durata determinata.
ART. 15
(1) Responsabilul de program din centrul universitar de pregatire elibereaza cursantilor, la finele programului, o adeverinta de absolvire necesara inscrierii la examenul de specializare.
(2) Adeverinta de absolvire se intocmeste in doua exemplare, unul se elibereaza titularului iar celalalt se inainteaza SNSPMPDSB impreuna cu documentele de invatamant ale grupei/seriei respective.

CAP. III
Organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea specializarii

ART. 16
(1) Examenul pentru obtinerea specializarii se organizeaza si se desfasoara in sesiune nationala cu o comisie centrala si comisii locale de examen desemnate pe fiecare centru de pregatire si specializare in parte.
(2) Componenta comisiilor prevazute la alin. (1) se stabileste de SNSPMPDSB si se aproba de Ministerul Sanatatii, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea examenului.
ART. 17
(1) Examenul de specializare cuprinde:
a) proba practica;
b) proba scrisa.
(2) Pentru a fi declarati "Promovat" candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba de evaluare minimum nota 6,00.
(3) Candidatii nepromovati au dreptul sa se prezinte la un nou examen in sesiunile organizate in termen de 2 ani de la finalizarea programului de specializare.
ART. 18
(1) In vederea organizarii si desfasurarii examenului de specializare, Ministerul Sanatatii publica in ziarul "Viata Medicala" anuntul de examen cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii acestuia. Anuntul va fi postat si pe siteul OAMGMAMR, www.oamr.ro
(2) Anuntul examenului de specializare cuprinde:
a) locul si perioada de desfasurare;
b) locul si perioada de inscriere;
c) continutul dosarului de inscriere;
d) cuantumul taxei de participare la examen.
(3) Tematica si bibliografia pentru examenul de specializare sunt stabilite de responsabilul national al programului de specializare. Dupa ce sunt avizate de Ministerul Sanatatii si de OAMGMAMR, tematica si bibliografia sunt publicate, cu cel putin 60 de zile inainte de data inceperii examenului de specializare, pe site-urile Ministerului Sanatatii, SNSPMPDSB si al OAMGMAMR.
(4) Cuantumul taxei de participare la examen se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
ART. 19
Comisia centrala de examen are urmatoarea componenta:
a) presedinte:
- un director general din Ministerul Sanatatii sau directorul general al SNSPMPDSB;
b) membri:
- responsabilul national al programului de specializare;
- 1-2 reprezentanti ai comisiei de specialitate a Ministerului Sanatatii;
- un reprezentant al Ministerului Sanatatii;
- un reprezentant al SNSPMPDSB;
- un reprezentant al OAMGMAMR;
c) secretar: un reprezentant al SNSPMPDSB;
d) observator: un reprezentant al Federatiei Sanitas din Romania.
ART. 20
Comisia locala de examen are urmatoarea componenta:
a) presedinte:
- responsabilul local al programului pentru fiecare specializare pentru care se organizeaza examenul;
b) membri:
- 2-3 cadre didactice universitare sau medici specialisti in specialitatea de examen;
- presedintele filialei locale a OAMGMAMR;
c) secretar: un membru al comisiei, numit de presedinte, indeplineste si atributiile de secretar;
d) observator: un reprezentant al filialei judetene/municipiului Bucuresti a Federatiei Sanitas din Romania.
ART. 21
Nu pot face parte din comisia centrala de examen si din comisia locala de examen cei care declara ori despre care sunt informatii certe ca au rude sau afini pana la gradul IV inclusiv in randul candidatilor.
ART. 22
Presedintele comisiei centrale de examen si presedintele comisiei locale de examen poarta intreaga raspundere pentru buna organizare si desfasurare a examenului de specializare, asigurarea legalitatii in ceea ce priveste evaluarea candidatilor, asigurarea sanselor egale pentru acestia, securitatea continutului probelor de evaluare si a documentelor elaborate de comisie si candidati in vederea evaluarii acestora.
ART. 23
Atributiile comisiei centrale de examen sunt:
a) instruirea presedintilor comisiilor locale de examen pentru organizarea si desfasurarea examenului de specializare;
b) elaborarea testului-grila de verificare a cunostintelor pentru proba scrisa;
c) inregistrarea contestatiilor primite de la comisiile locale de examen;
d) comunicarea deciziei de solutionare a contestatiilor;
e) validarea rezultatelor obtinute la examenul de specializare in baza procesului-verbal inaintat de comisiile locale de examen;
f) comunicarea rezultatelor finale ale examenului de specializare SNSPMPDSB pentru eliberarea certificatelor de absolvire.
ART. 24
Atributiile comisiei locale de examen sunt:
a) preluarea si studierea dosarelor de inscriere ale candidatilor;
b) organizarea si desfasurarea probelor de evaluare si notarea testului-grila;
c) asigurarea pastrarii in conditii de securitate a testului-grila primit de la comisia centrala de examen;
d) instruirea candidatilor inainte de inceperea probelor de evaluare privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfasurarii examenului;
e) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativa a probelor de evaluare si pentru finalizarea examenului;
f) inaintarea procesului-verbal cu rezultatele finale ale examenului la comisia centrala de examen pentru validare;
g) inaintarea catalogului definitiv cu semnaturile membrilor comisiei si a cataloagelor pentru fiecare proba la SNSPMPDSB;
h) inaintarea contestatiilor depuse la secretarul comisiei locale de examen la comisia centrala de examen pentru solutionare.
ART. 25
(1) La examenul de specializare se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) sunt absolventi ai programului de specializare organizat de Ministerul Sanatatii;
b) sunt incadrati in conditiile art. 10;
c) au achitat taxa de participare la examen.
(2) Taxa de participare la examen, pentru personalul nominalizat sa participe la cursurile de specializare in conditiile art. 13 alin. (3), se suporta, o singura data, de angajator.
ART. 26
Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) adeverinta de absolvire a programului de pregatire pentru obtinerea specializarii, conform anexei nr. 4;
d) chitanta de plata a taxei de participare la examen.
ART. 27
(1) Dosarele de inscriere se depun la secretarul comisiei locale de examen, pana la termenul stabilit pentru finalizarea inscrierilor.
(2) Comisia locala de examen, in termen de 24 de ore de la data finalizarii inscrierilor, studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii "Admis" sau "Respins".
(3) Rezultatul studierii dosarelor de inscriere se afiseaza la sediul comisiei locale de examen.
(4) Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul studierii dosarelor, in termen de 24 de ore de la data afisarii. Contestatia se rezolva de comisia locala de examen in timp de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.
(5) Examenul de specializare este continuat numai de candidatii al caror dosar a fost declarat "Admis".
(6) Candidatilor al caror dosar a fost declarat "Respins" li se returneaza 75% din taxa de participare la examen, in termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat "Respins".
ART. 28
(1) Proba practica se desfasoara potrivit celor mentionate in tematica si bibliografia de examen si criteriilor stabilite de fiecare comisie locala de examen in functie de specialitate (numar de subiecte, timp de executare, expunere etc.).
(2) Rezultatele obtinute se anunta prin afisare la sediul comisiei locale de examen.
(3) Proba practica nu se contesta.
(4) Secretarul comisiei locale de examen intocmeste catalogul probei practice. Nota finala a fiecarui candidat se calculeaza, cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
ART. 29
(1) Proba scrisa se desfasoara sub forma unui test-grila de verificare a cunostintelor elaborat de comisia centrala de examen.
(2) Testul-grila contine 50 de intrebari si se desfasoara pe durata a doua ore.
(3) Fiecare intrebare are 3 variante de raspuns (a, b, c), din care:
a) 20 din totalul intrebarilor au un singur raspuns corect din 3 si se noteaza fiecare raspuns corect cu 0,2 puncte; raspunsul corect se marcheaza prin umplerea cercului corespunzator literei respective, iar la umplerea a doua sau 3 cercuri si/sau in cazul taierii cu X a unui cerc umplut, intrebarea respectiva se noteaza cu 0 puncte.
b) 30 din totalul intrebarilor au doua raspunsuri corecte din 3 si se noteaza fiecare raspuns corect cu 0,1 puncte; raspunsurile corecte se marcheaza prin umplerea cercurilor corespunzatoare literelor respective, iar la umplerea a 3 cercuri si/sau in cazul taierii cu X a unui cerc umplut, intrebarea respectiva se noteaza cu 0 puncte.
ART. 30
(1) Comisia centrala de examen se intruneste pentru elaborarea testului-grila si a grilei de corectura cu cel mult 3 zile lucratoare inaintea sustinerii probei, in spatii special destinate care sa asigure secretizarea activitatii si conditii optime de lucru.
(2) Responsabilul national al programului de specializare, membru in comisia centrala, elaboreaza testul-grila si grila de raspuns pentru specialitatea respectiva.
(3) Testul-grila elaborat si grila de raspuns se multiplica, in prezenta presedintelui comisiei centrale de examen, intr-un numar de exemplare egal cu numarul candidatilor inscrisi in examen in toate centrele universitare de pregatire pe specialitatea respectiva. Dupa multiplicare testele-grila si grilele de raspuns se introduc in plicuri, cate unul pentru fiecare centru universitar de pregatire, si se sigileaza. Fiecare plic va contine o rezerva de 10% la testele-grila si 50% la grilele de raspuns, fata de numarul candidatilor din centrul universitar respectiv.
(4) In plicuri separate, cate unul pentru fiecare centru universitar, se introduc grilele de corectura, cate o grila la 10 candidati, si se sigileaza.
(5) Plicurile sigilate cu testul-grila si grilele de raspuns, precum si plicurile cu grila de corectura se pastreaza incuiate in fiset metalic in conditii de securitate. La acestea au acces numai membrii comisiei centrale de examen in componenta completa.
(6) Plicurile se predau, pentru fiecare centru universitar, cu cel mult 48 de ore inaintea sustinerii probei scrise, persoanei imputernicite in scris de presedintele comisiei locale de examen din centrul universitar de pregatire.
ART. 31
(1) Pentru fiecare sala de examen in care se desfasoara proba scrisa presedintele comisiei locale de examen stabileste din randul membrilor comisiei responsabilul de sala. De asemenea, stabileste supraveghetorii, asigurandu-se un supraveghetor la 20 de candidati, dar nu mai putin de 2 pentru o sala.
(2) Responsabilul de sala are urmatoarele atributii:
a) verifica sala de examen, indepartand toate materialele care ii pot influenta pe candidati in rezolvarea testului-grila;
b) afiseaza la intrare tabelul nominal cu candidatii, in ordine alfabetica, repartizati sa sustina proba scrisa in sala respectiva;
c) stabileste locul fiecarui candidat, in functie de numarul curent din tabelul nominal;
d) verifica prezenta si identitatea candidatilor si o consemneaza in documentele de evidenta;
e) distribuie candidatilor, la ora stabilita pentru inceperea probei, cate un test-grila si o grila de raspuns;
f) precizeaza, pana la inceperea probei, modul de completare de catre candidati, in spatiul special destinat pe grila de raspuns, a datelor de identificare ale acestora;
g) verifica existenta unor semne distinctive pe testele-grila si grilele de raspuns, luand masuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin inscrierea pe lucrare "ANULAT", cu semnatura proprie, si asigura un nou test-grila sau grila de raspuns candidatului in cauza, cu respectarea transparentei acestei activitati. La fel se procedeaza si in cazul in care unii candidati doresc sa-si transcrie grila de raspuns, fara sa depaseasca timpul afectat probei;
h) preia de la candidati, pe baza de semnatura, testele-grila si grilele de raspuns;
i) noteaza grilele de raspuns in prezenta candidatului;
j) preda secretarului comisiei locale de examen, pe baza de semnatura, in prezenta a cel putin unui supraveghetor si a 2 candidati, testele-grila si grilele de raspuns ale candidatilor.
(3) Supraveghetorii se subordoneaza responsabilului de sala si indeplinesc sarcinile stabilite de acesta.
ART. 32
Pe timpul desfasurarii probei, responsabilul de sala si supraveghetorii nu rezolva intrebari, nu dau indicatii privind rezolvarea intrebarilor, nu permit intrarea in sala a altor persoane, cu exceptia presedintelui comisiei locale de examen.
ART. 33
(1) Candidatii au acces in salile de sustinere a testului-grila inainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai putin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sala si afisate la intrare si a actului de identitate.
(2) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu testele-grila pierd dreptul de participare la examen. (3) In salile de examen este interzisa utilizarea telefoanelor mobile.
ART. 34
(1) La ora inscrisa pe plic responsabilul de sala deschide plicul cu teste-grila in fata tuturor candidatilor, le distribuie fiecarui candidat si stabileste ora de incepere si de finalizare a probei. De asemenea, distribuie fiecarui candidat cate o grila de raspuns.
(2) Din momentul deschiderii plicului cu teste-grila, candidatii nu pot parasi sala de examen decat dupa 30 de minute si numai dupa predarea lucrarii. Pentru necesitati fiziologice candidatii pot parasi sala de examen numai insotiti de un supraveghetor, iar timpul absentei din sala nu prelungeste durata probei pentru candidatii respectivi.
(3) Pentru rezolvarea testului-grila candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra. Orice alta culoare decat cea albastra este interzisa, fiind considerata semn distinctiv.
ART. 35
(1) Dupa expirarea timpului de lucru, testele-grila si grilele de raspuns ale candidatilor se preiau de responsabilul de sala, sub semnatura.
(2) Dupa predarea tuturor testelor-grila si a grilelor de raspuns de catre candidati, responsabilul de sala desigileaza plicul cu grila de corectura si incepe evaluarea fiecarei grile de raspuns.
(3) Fiecare grila de raspuns este evaluata de responsabilul de sala, in prezenta titularului, conform grilei de corectura. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzator notei 10. Dupa trecerea notei, responsabilul de sala si candidatul respectiv semneaza pe grila de raspuns.
ART. 36
Dupa finalizarea evaluarii, responsabilul de sala preda secretarului comisiei locale de examen, pe baza de proces verbal, in prezenta a cel putin unui supraveghetor si a 2 candidati, testele-grila, grilele de raspuns si grilele de corectura.
ART. 37
(1) Candidatii pot sa conteste rezultatul testului- grila in termen de doua ore de la data afisarii rezultatelor. Contestatia se solutioneaza de comisia centrala de examen, in timp de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora. (2) Dupa solutionarea eventualelor contestatii, secretarul comisiei locale de examen intocmeste catalogul probei scrise.
ART. 38
(1) Media finala a fiecarui candidat se calculeaza, cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la proba practica si proba scrisa.
(2) Secretarul comisiei locale de examen, in baza mediilor finale si a cataloagelor pentru fiecare proba, intocmeste catalogul examenului de specializare.
ART. 39
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea examenului de specializare, presedintele comisiei locale de examen inainteaza comisiei centrale de examen procesul-verbal referitor la modul de desfasurare a examenului de specializare pentru validarea rezultatelor obtinute de candidati.
(2) Dosarele de inscriere, testele-grila, grilele de raspuns ale candidatilor, precum si cataloagele cu note si documentele pentru plata a membrilor comisiei se inainteaza SNSPMPDSB, in termen de 10 zile lucratoare de la data finalizarii examenului.

CAP. IV
Dispozitii finale

ART. 40
(1) Programele de specializare aflate in derulare isi desfasoara activitatea pana la finalizare in baza documentelor administrative si de invatamant in vigoare la data aprobarii prezentelor norme.
(2) Examenul pentru obtinerea specializarii se desfasoara pentru toate seriile aflate in pregatire conform prevederilor prezentelor norme.
ART. 41
Curriculumul de pregatire si planul de invatamant pentru un program de specializare se aproba, conform prezentelor norme, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea acestuia.
ART. 42
(1) Formularele certificatelor de absolvire sunt procurate de SNSPMPDSB.
(2) Intocmirea, eliberarea, evidenta si gestiunea certificatelor de absolvire se fac in conformitate cu prevederile metodologiei SNSPMPDSB.
ART. 43
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme.


ANEXA 1
la norme

LISTA SPECIALITATILOR
pentru care se organizeaza programe de
specializare a asistenţilor medicali generalisti
si asistentilor medicali de pediatrie


Nr. crt. Specialitatea Specializarea
1.Asistent medical generalist - Radiologie, imagistica medicala;
- Laborator;
- Nutriţie si dietetica;
- Balneo-fizioterapie;
- Igiena si sanatate publica.
2.Asistent medical de pediatrie - Radiologie, imagistica medicala;
- Laborator;
- Nutriţie si dietetica;
- Balneo-fizioterapie;
- Igiena si sanatate publica.
ANEXA 2
la norme


( S )
ROMANIA MINISTERUL SANATATII Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management
si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti
fata


Seria ....... nr. ..........

( TS )
AVIZAT MINISTERUL SANATATII
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
Domnul/Doamna .............., asistent medical generalist/de pediatrie, nascut/a in anul ........, luna ......., ziua .........., in localitatea ........., judetul ........, CNP ........, a urmat programul de pregatire, cu durata de ........., in specializarea ........., si a promovat examenul de specializare in sesiunea .......... .
Competentele obtinute in urma acestui program de specializare sunt cele mentionate pe verso.


Director general,
..................
L.S.


Nr. .........*1)
---------
*1) Se completeaza numarul curent din registrul de evidenta a formularelor actelor de studii.


Data eliberarii .........
verso


SITUATIA LA EXAMENUL DE SPECIALIZARE
Sesiunea ................
Centrul universitar de pregatire ................, seria ..............

Probele de examen Nota
- proba practica ................ ...........
- proba scrisa .................. ...........

Media examenului de specializare ..................................

Competente profesionale certificate in specializarea ....................
1. ...........................................
2. ...........................................
etc. .........................................ANEXA 4
la norme

MINISTERUL SANATATII
Centrul universitar de pregatire ......................

ADEVERINTA


Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna .........................., asistent medical generalist/de pediatrie, nascut/nascuta in anul ..........., luna ...................., ziua ........., in localitatea ............., judetul .............., a urmat programul de pregatire pentru obtinerea specializarii ............., seria ...................., organizat in perioada .......................... .
Adeverinta se elibereaza in doua exemplare, un exemplar la titular si unul la Şcoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, si serveste domnului/doamnei ................ pentru inscrierea la examenul organizat in scopul obtinerii specializarii ................. .

Responsabilul programului de specializare
.............................................