Norme de creditare a formelor de Educație Medicală Continuă

CAPITOLUL I

TERMENI ȘI DEFINIȚII

Art.1. Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de experiențe menite să conducă la învățare și care implică actualizarea cunoștințelor și a abilităților profesionale, îmbunătățirea nivelului de competente, însușirea de noi cunoștințe, deprinderi și abilități necesare în exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, necesare pentru a furniza servicii de calitate pacienților și publicului.

Art.2. Formele de Educație Medicală Continuă sunt creditate de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR)

Art.3. Creditul este unitatea de cuantificare a formelor de EMC.

CAPITOLUL II

FORME DE EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ CREDITATE DE OAMGMAMR

Art.4. Formele de educație medicală continuă care pot fi creditate de către CNEPC a OAMGMAMR  sunt următoarele:

(1) Cursuri de EMC

(2) Ateliere de lucru/practică

(3) Stagii practice

(4) Școli de vară/iarnă

(5) Cursuri on-line (educație medicală continua la distanță-EMCD)

(6) Manifestări știițifice:

        a) mese rotunde

         b) conferințe științifice

         c) simpozioane științifice

         d) congrese științifice.

(7) Publicare de materiale științifice medicale:

         a) autor/co-autor de articole pentru publicații medicale;

    b) autor/co-autor de capitole de carte sau cărți precum monografii, tratate, manuale medicale;

       c) autor/ co-autor de articole postate pe site-urile filialelor OAMGMAMR.

(8) Abonamente la publicații științifice de specialitate creditate.

(9) Cercetare și elaborare de proiecte științifice:

       a)  elaborarea de proiecte profesionale

       b) coordonarea de proiecte profesionale.

(10) Programele de învățământ care pot fi creditate de către CNEPC a OAMGMAMR sunt următoarele:

       a) masterat

       b) doctorat

       c) cursuri de specializare

       d) cursuri pentru dobândirea de noi competențe

       e) curs de formatori sau de formare de formatori

       f) Programul special de revalorizare

CAPITOLUL III

CONDIȚII DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

Art.5. Pentru a fi creditate, formele de EMC trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.Să aibă un conținut profesional/științific relevant pentru profesia de asistent medical generalist, de moașă, de asistent medical.

2. Să utilizeze metode și mijloace de formare a adulților care să conducă la creșterea nivelului de pregătire teoretică cât și la îmbunătățirea deprinderilor practice necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, de moașă, de asistent medical;

3. Furnizorul de educație medicală continuă să fie acreditat/reacreditat conform normelor elaborate de OAMGMAMR.

Art.6. Numărul de credite EMC acordat fiecărei forme de educație medicală continuă este stabilit prin prezentele Norme.

CAPITOLUL IV

REGULI DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

Art.7. Reguli de creditare a cursurilor EMC:

(1)    Numărul maxim de ore de curs acceptate pe durata unei zile este de 6 ore.

(2)    Pentru cursurile teoretice, grupa de cursanți poate fi formată din maxim 50 de persoane.

(3)    Pentru cursurile cu aplicație practică (inclusiv cele de resuscitare), grupa de cursanți poate fi formată din maxim 20 persoane.

(4)    Creditarea cursurilor de EMC:

        a) Pentru o ora de curs se acordă 1 credit EMC. Pe durata unei zile de curs se pot obține maxim 6 credite EMC.

         b)  Pentru cursurile teoretice, fără aplicații practice, se pot acorda maxim 15 credite EMC.

         c) Pentru cursurile cu aplicații practice se pot acorda maxim 18 credite EMC.

Art.8. Reguli privind desfășurarea și creditarea atelierelor de lucru/practică:

(1) Pentru un atelier de lucru grupa de cursanți poate fi formată din maxim 15 persoane.

(2) Tema atelierului trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă, de asistent medical.

(3)  Creditarea cursurilor de EMC:

    a) Pentru 1 zi de atelier de lucru/practică (6 ore) se pot acorda maxim 6 credite EMC.

    b) Creditarea atelierelor de lucru/practică se poate face cu maxim 12 credite EMC.

Art.9. Reguli privind creditarea stagiilor practice:

Stagiul de pregătire practică reprezintă activitatea desfășurată în unități de profil, sub îndrumarea și supravegherea personalului abilitat în acest sens, care are drept scop dobândirea sau perfecționarea abilităților practice, care să ducă la îmbunătățirea aplicabilității cunoștințelor teoretice dobândite în cadrul programelor de EMC.

(1) Pentru stagiile practice se pot acorda maxim 10 credite EMC pentru fiecare lună de stagiu care se dovedește că a fost efectuată. În urma efectuării stagiilor practice se pot obtine maxim 20 de credite EMC/an.

(2) Pentru stagii practice cu o durată mai mica de 1 lună, numărul de credite se calculează proportional cuperioada de stagiu efectuată (respectiv 2,5 credite EMC/săptămână).

(3) Participarea la stagii practice în străinătate, creditate de o societate sau de un organism profesional european sau internațional este creditată cu numărul de credite conferite de organismul European, respectiv internațional relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical.

(4) Creditele EMC se acordă în baza documentului care atestă efectuarea stagiului de pregătire practică, în care se menționează locul de desfășurare și durata acestuia.

Art.10. Reguli de creditare pentru școlile de vară/iarnă:

(1) Tema trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă, de asistent medical.

(2)  Pentru 1 zi de activitate de lucru/practică în cadrul școlilor de vară/iarnă se acorda 3 credite EMC.

Art.11. Reguli de creditare pentru cursurile on-line (Educația Medicală Continuă la Distanță-EMCD)

(1) Cursurile de educație medicală continuă la distanță se crediteaza de Comisia Națională de Educație Profesională Continuă cu avizul Biroului Executiv al OAMGMAMR.

(2) Cursurile de educație medicală continuă la distanță sunt organizate de către:

OAMGMAMR si  filialele sale.

,,(2)  Cursurile de educație medicală continuă la distanță sunt organizate de către:

a) OAMGMAMR si  filialele sale;

b) Ministerul Sănătății prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în baza criteriilor stabilite prin Protocol de colaborare.* (*Conform Hotărârii Consiliului național al OAMGMAMR nr. 13/19.06.2018)

(3) Pentru cursurile on-line se pot acorda maxim 15 credite EMC.

(4) Filialele județene/ mun. București ale OAMGMAMR au obligația de a transmite trimestrial către Comisia Națională de Educație Profesională Continuă, un raport cu privire la cursurile de educație medicală continuă la distanță desfășurate la nivelul filialei în trimestrul respectiv, conform prevederilor art. 23 din prezentele Norme.

Art.12. Regulile de creditare a manifestărilor științifice organizate de filialele județene/Municipiul București ale OAMGMAMR sau de alți organizatori în colaborare cu acestea:

(1) Cererea de creditare a manifestărilor științifice organizate de filialele OAMGMAMR se depune la CNEPC cu cel puțin 20 zile înaintea începerii programului (anexă 2);

(2) Cererea de creditare a manifestărilor științifice naționale și internaționale organizate de alte entități juridice în colaborare/parteneriat cu OAMGMAMR se depune de către reprezentantul desemnat de organizator la filiala pe teritoriul căreia se va desfășura evenimentul, cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii programului (anexă 2);

(3) La cererea de creditare se va anexa programul manifestării, care va preciza în mod clar organizatorii, colaboratorii, partenerii și va conține toate detaliile de desfășurare: ora, locul, numele și titlul științific sau profesional al vorbitorilor, titlul exact al comunicării ori conferinței. Se vor oferi date exacte privind manifestările-satelit, dacă acestea există;

(4) Președintele filialei avizează cererea conform normelor și o va transmite CNEPC, spre creditare;

(5) Monitorizarea manifestărilor științifice desfășurate la nivelul filialei/în colaborare cu filiala, gestionarea eliberării și înregistrării certificatelor pentru membrii OAMGMAMR participanți la eveniment intră în atribuțiile președintelui de filială.)

(6) O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă această este prezentată la mai multe manifestări științifice sau este publicată;

(7) Participarea la manifestări științifice internaționale creditate de o societate sau de un organism profesional internațional este creditată cu un număr de credite egal cu numărul de credite conferite de organismul internațional.

12.1. Creditarea meselor rotunde

Se face de către Comisia județeană de EPC, care are obligația de a transmite CNEPC raportul de desfășurare a manifestării științifice în termen de 30 zile de la data desfășurării acesteia.

a)  În cadrul mesei rotunde, grupa de participanți poate fi formată din maxim 20 persoane.

b)  Se pot acorda maxim 3 credite pentru masa rotunda (0,5 credite EMC/oră).

12.2. Creditarea simpozioanelor, conferințelor și congreselor:

a)  simpozioanele, conferințele locale/județene pot fi creditate cu 0,75 credite EMC/oră.

b)  simpozioanele, conferințele naționale/internationale pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră.

c)   congresele pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră.

d)  autorii lucrărilor prezentate la manifestările științifice vor primi un număr de credite EMC înmulțit cu 1,5 față de participant.

e)  Co-autorul (maxim 3 co-autori) va/vor primi un număr de credite EMC înmulțit cu 1,25 față de participant.

Art.13. Reguli de creditare pentru publicarea de materiale științifice medicale:

(1) Un articol cu tema profesională publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat;

(2) Publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări științifice nu se creditează suplimentar față de lucrarea comunicată în cadrul manifestări respective.

(3) Pentru autorul de articole cu teme de specialitate, publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR și articole publicate pe site-urile filialelor  OAMGMAMR se acordă 15 credite EMC/articol;

(4) Pentru autor de articole publicate în reviste de specialitate în altă țară se acordă 30 credite EMC;

(5) Pentru autor de capitole în cărți  de specialitate se acordă 30 de credite EMC;

(6) Pentru autor de carte se acordă 100 de credite pentru o carte;

(7) Pentru autor de traduceri de carte medicală se acordă 30 de credite EMC pentru o carte;

(8) Co-autorii primesc jumătate din numărul de credite acordate autorilor;

(9) Pentru redactor-șef de revista medicală se acordă 30 de credite EMC/an.

Art.14. Regulile de creditare pentru abonamentele la publicații științifice:

(1)    Periodicitatea apariției. Pentru reviste, demonstrarea editării a cel puțin 4 numere pe an.

(2)  Obligativitatea înscrierii în publicație a Internațional Standard Serial Number (ISSN) sau Internațional Standard Book Number (ISBN);

(3)    Să aibă obligatoriu un conținut științific de specialitate;

(4)    Să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, articole generale privind politică sanitară;

(5)    Consiliul editorial sau colectivul redacțional să includă profesinisti din domeniul medical;

(6)  Înscrierea pe lista publicațiilor creditate de OAMGMAMR (Nomenclatorul publicațiilor creditate de OAMGMAMR);

(7)  Publicatiile care vor fi creditate se stabilesc de catre Comisia Nationala de Educatie Profesională Continua a OAMGMAMR.

(8)    Lista publicațiilor creditate va fi publicată pe site-ul OAMGMAMR.

(9)    Numărul de credite stabilit pentru abonamente la publicațiile medicale:

a) “ARS MEDICA”, revista națională de specialitate a OAMGMAMR este creditată cu 9 credite EMC/abonament anual.

b) Revistele stiintifice editate de filialele OAMGMAMR sunt creditate cu 5 credite/abonament anual.

c) Revistele stiintifice editate de filialele OAMGMAMR, care contin si teste pentru evaluarea cunostintelor, sunt creditate cu 7 credite/abonament anual.

d) Alte reviste naționale/internationale de specialitate și/sau alte publicații se crediteaza cu 5 credite EMC.

e) Numărul maxim de credite acumulate din abonamentele la publicații ce poate fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anual este de 14 credite EMC.

f) Numărul de credite se acordă doar pentru abonamentele aferente întregului an calendaristic.

Art.15. Creditarea pentru elaborarea și coordonarea de proiecte de cercetare se va stabili de către CNEPC pentru fiecare caz în parte, în funcție de importanța proiectului și partea de contribuție a solicitantului creditării.

Art.16. Reguli de creditare a programelor de învățământ postuniversitar:

(1)   Beneficiază de credite EMC deținătorul unei diplome de master, respective a titlului științific de doctor, emise de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, a cărui programă de pregătire pentru obținerea masteratului/doctoratului a avut o temă relevantă pentru practicarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă, de asistent medical.

(2)  Creditele EMC se acorda pentru anul in care a fost obținută diploma, o singură data, la prezentarea documentului.

(3)    Obținerea titlului de master se creditează cu 40 credite EMC.

(4)    Obținerea titlului științific de doctor se creditează cu 50 credite EMC.

Art.17. Creditarea programelor de învățământ/perfecționare postbază

(1) beneficiază de credite EMC deținătorul unor titluri/certificări profesionale obținute prin programe de pregătire acreditate de către Ministerul Sănătății sau de către Autoritatea Națională pentru Calificări,  în baza certificatelor/diplomelor emise de acestea.

(2) Obținerea unei specializări se creditează cu 30 credite EMC.

(3) Obținere unei competențe se creditează cu 20 credite EMC.

(4) Obținerea titlului de formator sau de formare de formatori se creditează cu 20 credite EMC.

(5) Absolvirea Programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 01.01.2007, se crediteaza cu 20 credite EMC.

CAPITOLUL V

CERTIFICAREA FORMELOR DE EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ ȘI EVIDENȚA CREDITELOR CURSURILOR/MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE

Art. 18. Reguli de creditare a formelor de EMC organizate de OAMGMAMR prin Comisia Națională de Educație Profesională Continuă

Comisia Națională de Educație Profesională Continuă a OAMGMAMR va transmite în scris către filialele județene ale OAMGMAMR, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea derulării cursurilor, următoarele informații:

     a) perioada de desfășurare;

    b) locația de desfășurare;

    c) numar participanți;

    d) titlul programului EMC;

    e)numele formatorului;

     f) numarul de credite acordat;

Ulterior desfășurării programelor de EMC, Comisia Națională de Educație Profesională Continuă a OAMGMAMR va transmite filialelor județene ale OAMGMAMR listele cu participanți, în vederea eliberării certificatelor de participare și de acordare a creditelor EMC.

ART.19. Certificarea cursurilor/manifestărilor științifice:

Participanții la cursuri/manifestări științifice vor primi, în baza documentelor de curs/manifestare științifică, certificate de participare pe care se va menționa tema cursului/manifestării, locul și perioada de desfășurare a acestora, numărul de credite EMC.

(1) Certificatele vor fi editate și înseriate la filiala județeană/Mun. București, prin Registrul Național Unic (RNU)al OAMGMAMR;

(2)  În cazul cursurilor/manifestărilor științifice organizate de alte entități juridice decât OAMGMAMR, certificatele de participare vor fi eliberate de către  filiala care a avizat cererea de creditare (pe teritoriul căreia s-a desfășurat cursul/manifestarea);

(3) Certificatele eliberate de filialele județene/Mun. București ale OAMGMAMR pentru participarea la cursuri/manifestări științifice creditate de CNEPC, vor fi recunoscute de filiala în care participantul este membru.

Art.20. Filialele județene/Municipiul București realizează evidența creditelor obținute de membrii OAMGMAMR, prin înregistrarea obligatorie a creditelor în Registrul Național Unic.

Art.21. Totalizarea numărului de credite obținut se face la sfârșitul fiecărui an, când asistentul medical generalist, moașă, asistentul medical trebuie să facă dovadă că a acumulat numărul de credite stabilit de Consiliul Național al OAMGMAMR. În prezent, numărul anual de credite necesar avizării Certificatului de membru este de 30 de credite.

Art.22.

(1) Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.

(2) Sunt exceptați de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic, membrii OAMGMAMR care au profesat o perioada mai mică de șase luni în anul calendaristic respectiv, cât și asistenții medicali nevăzători.

(3) Pentru obținerea avizului anual al OAMGMAMR este obligatoriu ca, din totalul de credite necesar anual, cel puțin jumătate să fie realizate prin cursuri EMC. Fac excepție de la aceasta prevedere cei care au obținut necesarul anual de credite în baza obținerii diplomei de masterat, doctorat, a certificatului de specializări, competențe și autorii de cărți/capitole de cărți.

CAPITOLUL VI

MONITORIZAREA DESFĂȘURĂRII  FORMELOR DE EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ; MODALITATEA DE RAPORTARE A ACTIVITĂȚII EMC

Art.23. Filialele județene/ mun. București ale OAMGMAMR au obligația de a transmite trimestrial către Comisia Națională de Educație Profesională Continuă, un raport cu privire la cursurile de EMC organizate la nivelul filialei desfășurate în trimestrul respectiv, care să conțină  (Anexa 6 la Norme):

  • tema cursului/manifestării
  • numărul adresei de creditare;
  • perioada de desfășurare;
  • locul de desfășurare;
  • data/perioada desfășurării cursului
  • numele formatorului/formatorilor
  • numărul adresei de acreditare/ reacreditare a formatorului/formatorilor;
  • numărul participanților/serie;
  • numărul de credite EMC.

Art. 24. Raportarea activității de educație medicală continuă desfășurată la nivelul filialelor județene/Mun. București se va face până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor.

Art. 25. Comisia Națională de Educație Profesională Continuă va centraliza datele cu privire la activitatea EMC din filiale și va sesiza Biroului executiv al OAMGMAMR cazurile de nerespectare a prezentelor norme, pentru a întreprinde măsurile necesare pentru corectarea acestor situații.

Art. 25^1. Cursurile de Educație Profesională Continuă derulate de către Ministerul Sănătății, unități aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Sănătății, pot fi creditate de către Biroul executiv, la propunerea Comisiei Naționale de Educație Profesională Continuă, în baza solicitării acestor instituții. (Conform Hotărârii CN nr. 23/21.11.2019)

Art. 26. Comisia Națională de Educație Profesională Continuă va întocmi și actualiza lunar registrul cursurilor creditate (anexa 7) și lista publicațiilor creditate, care vor fi afișate pe site-ul OAMGMAMR,  www.oamr.ro.

 CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 27. Începând cu data de 01.01.2015 creditele EMC nu se mai reportează.

Art. 28. Numărul de credite pentru fiecare formă de EMC va fi stabilit de Comisia Națională de Educație Profesională Continuă a OAMGMAMR, în baza cererii de creditare a cursurilor/manifestărilor științifice, care va fi înaintată de către președinții filialelor județene/Mun. București către Comisia Națională de Educație Profesională Continuă, conform Normelor de creditare.

Art. 29. În urma analizei cererilor de creditare (manifestări științifice, cursuri, elaborare de material cu caracter profesional științific etc.) Comisia Națională de Educație Profesională Continuă decide creditarea formelor de educație medicală continuă.

Art. 30. Pentru cursurile EMC, creditarea este valabilă 12 luni de la data comunicării către filiala județeană/Mun. București.Valabiliatatea creditării poate fi prelungită, la cererea filialei. Solicitarea de prelungire a creditării va fi înaintată Comisiei Naționale de Educație Profesională Continuă, cu 60 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate.

Art. 31. Pentru desfășurarea cursurilor, furnizorii de EMC acreditați au obligația de a informa și de a solicita avizul conducerii filialei OAMGMAMR pe teritoriul căreia se vor desfășura cursurile respective. Dacă la curs participă și membri ai altor filiale, filiala organizatoare are obligația de a transmite lista nominală a participanților, filialei de proveniență.

În caz contrar, conducerea filialei de proveniență a participanților la curs, poate refuza recunoașterea creditelor obținute iar furnizorul riscă pierderea acreditării.

În acest caz, Comisia Națională de Educație Profesională Continuă poate hotărî retragerea acreditării furnizorului.

Art. 32. Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul Național al OAMGMAMR, li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008, aprobată prin Legea 53/2014.

Art. 33. Prezentele Norme sunt obligatorii pentru organizarea și desfășurarea formelor de educație medicală continuă la nivelul filialelor județene/Mun.București ale OAMGMAMR.

Nerespectarea prezentelor Norme are drept consecință sancționarea persoanelor responsabile de activitatea EMC de la nivelul filialei OAMGMAMR (președintele de filială și președintele Comisiei EPC județene), conform prevederilor legale și reglementărilor interne ale OAMGMAMR.

Art. 34. Taxele de certificare/creditare, limitele maxime referitoare la taxele de curs și cuantumul maxim privind plata lectorilor sunt stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Național al OAMGMAMR).

Art. 35. Prezentele norme intră în vigoare de la data 1.04.2017.

Anexa 1 la norme creditare -cerere creditare

ANEXA-2-CERERE-CREDITARE-MANIFESTARI

ANEXA-3-FISA-PUBLICATIILOR-CREDITATE

ANEXA-4-model-CHESTIONAR-DE-EVALUARE-FINALA-A-CURSULUI

ANEXA-5-model-PROCES-VERBAL-PREDARE-DOCUMENTE-CURS

ANEXA-6-RAPORT-TRIMESTRIAL-AL-CURSURILOR

ANEXA-7-REGISTRUL-CURSURILOR-CREDITATE

imagine

Dragi colegi,

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali sunt expuși frecvent la diverși factori de stres, pentru care în regim obișnuit, au dezvoltat strategii de gestionare.

Cu toate acestea, situația de urgență, cauzată de răspândirea noului tip de coronavirus, accentuează nevoia de mobilizare pe termen lung a tuturor resurselor fizice si psihice, astfel încât strategiile obișnuite ale persoanei de a face față stresului profesional pot fi insuficiente.

De aceea Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala București, a decis organizarea și lansarea Serviciului de suport și consiliere psihologică telefonică și on line - Psiho Assist, începând cu data de 06.05.2020.

Citește mai mult...

Vreau să știu despre...


EMC

Politica privind datele personale