Norme de creditare a formelor de Educație Medicală Continuă

CAPITOLUL I

    Dispoziții generale

ART. 1

(1) Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de activități de pregătire teoretică și practică, planificate, fundamentale pentru menținerea și îmbunătățirea standardelor de competență profesională și asigurarea calității îngrijirilor de sănătate furnizate, prin actualizarea cunoștințelor și a abilităților profesionale, însușirea de noi cunoștințe și deprinderi necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.

(2) Educația medicală continuă reprezintă atât un drept, cât și o obligație, potrivit legislației în vigoare, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.

ART. 2

Managementul activităților de educație medicală continuă este realizat de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) prin Comisia Națională de Educație Profesională Continuă (CNEPC), cu respectarea prezentelor norme.

CAPITOLUL II

    Forme de educație medicală continuă

ART. 3

Formele de educație medicală continuă care pot fi creditate sunt următoarele:

 1. cursuri;
 2. ateliere de lucru/practică (workshop);
 3. stagii practice;
 4. școli de vară/iarnă (team buildinguri);
 5. cursuri online;
 6. manifestări științifice:

a) mese rotunde;

b) simpozioane științifice;

c) conferințe științifice;

d) congrese științifice;

7. manifestări online:

a) webinar;

b) conferințe online;

c) congrese online;

8. publicare de materiale științifice medicale:

a) autor/coautor de articole pentru publicații medicale;

b) autor/coautor de capitole de carte sau cărți, precum monografii, tratate, manuale medicale;

c) autor/coautor de articole postate pe site-urile filialelor OAMGMAMR;

9. abonamente la publicații științifice de specialitate creditate de către CNEPC a OAMGMAMR.

10. cercetare și elaborare de proiecte științifice:

a) elaborarea de proiecte profesionale;

b) coordonarea de proiecte profesionale;

11. programe de formare învățământ postuniversitar:

a) masterat;

b) doctorat;

12. programe de formare învățământ/perfecționare postbază:

a) cursuri de specializare;

b) cursuri pentru dobândirea de noi competențe;

c) curs de formatori sau de formare de formatori;

d) programul special de revalorizare.

    CAPITOLUL III

 Condiții și reguli de creditare a formelor de EMC

ART. 4

(1) Pentru a fi creditate, formele de EMC trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să aibă un conținut profesional/științific relevant pentru profesia de asistent medical generalist, de moașă, de asistent medical;
 2. să utilizeze metode și mijloace de formare a adulților care să conducă la creșterea nivelului de pregătire teoretică și la îmbunătățirea deprinderilor practice necesare asigurării calității îngrijirilor de sănătate și a siguranței pacienților.

(2) Pentru cursurile de EMC, lectorul/furnizorul de educație medicală continuă trebuie să fie acreditat/reacreditat conform normelor elaborate de OAMGMAMR.

ART. 5

(1) Activitățile de educație medicală continuă sunt cuantificate prin unități de creditare, respectiv credite EMC.

(2) Numărul de credite EMC acordat pentru fiecare formă de educație medicală continuă este stabilit prin prezentele Norme.

ART. 6

(1) Cursul reprezintă un transfer de cunoștințe, dobândirea unor abilități noi sau îmbunătățirea celor deținute deja prin parcurgerea unui program de formare care respectă principiile de învățare a adulților, utilizând metode de învățare nonformale, interactive, antrenând aptitudinile participanților pentru a-i ajuta să își formeze obiceiuri noi și eficiente pe care să le pună în practică pentru a-și îmbunătăți competențele profesionale.

(2) Pentru o oră de curs se acordă 1 credit EMC.

(3) Numărul maxim de ore de curs acceptate pe durata unei zile este de 6 ore.

(4) Pentru cursurile teoretice, fără aplicații practice, se pot acorda maximum 15 credite EMC.

(5) Pentru cursurile cu aplicații practice se pot acorda maximum 18 credite EMC.

(6) Pentru cursurile teoretice, grupa de cursanți poate fi formată din maximum 50 de persoane.

(7) Pentru cursurile cu aplicație practică, grupa de cursanți poate fi formată din maximum 20 de persoane.

(8) Pentru obținerea creditelor, cursanții trebuie să participe la programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului de a susține testul de evaluare finală.

(9) Nota minimă de promovare a cursurilor de educație medicală continuă este 7 (șapte).

ART. 7

(1) Un atelier de lucru/workshop presupune implicarea activă a participanților în procesul de învățare, este construit în jurul conceptului de educație nonformală, bazat pe exerciții și experiențe practice.

(2) Pe parcursul unui atelier de lucru/workshop participanții își exersează abilitățile, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite, sub supravegherea unuia sau mai multor formatori.

(3) Un atelier de lucru se desfășoară cu un număr restrâns de participanți, al căror scop comun este de a se concentra asupra unui segment de interes și de a lucra împreună pentru a obține rezultate concrete.

(4) Pentru o oră de atelier de lucru se acordă 1 credit EMC.

(5) Numărul maxim de ore de atelier de lucru acceptate pe durata unei zile este de maximum 4 ore.

(6) Creditarea atelierelor de lucru se poate face cu maximum 12 credite EMC.

(7) Pentru un atelier de lucru, grupa de cursanți poate fi formată din maximum 20 de persoane.

ART. 8

(1) Stagiul de pregătire practică reprezintă activitatea desfășurată în unități de profil, sub îndrumarea și supravegherea personalului abilitat în acest sens, care are drept scop dobândirea sau perfecționarea abilităților practice, care să ducă la îmbunătățirea aplicabilității cunoștințelor teoretice dobândite în cadrul programelor de EMC.

(2) Pentru stagiile practice se pot acorda maximum 10 credite EMC pentru fiecare lună de stagiu care se dovedește că a fost efectuată. În urma efectuării stagiilor practice se pot obține maximum 20 de credite EMC/an.

(3) Pentru stagii practice cu o durată mai mică de 1 lună, numărul de credite se calculează proporțional cu perioada de stagiu efectuată (respectiv 2,5 credite EMC/săptămână).

(4) Creditarea stagiilor practice se face în baza pontajului semnat de coordonatorul de practică.

ART. 9

(1) Creditarea școlilor de vară/iarnă (team-buildinguri) presupune în primă fază o analiză reală a nevoilor de training pentru grupul-țintă, iar programul de pregătire va fi adecvat nevoilor identificate.

(2) Tema aleasă pentru programul de pregătire va fi relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă sau asistent medical și va include minimum 4 ore de pregătire teoretică și practică/zi combinate cu alte activități.

(3) Pentru 1 zi de școală de vară/iarnă (team-building) se acordă maximum 4 credite EMC.

ART. 10

(1) Cursurile online creditate de către CNEPC a OAMGMAMR sunt organizate de:

a) OAMGMAMR și filialele județene ale OAMGMAMR;

b) Ministerul Sănătății, prin Şcoala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în baza criteriilor stabilite prin protocol de colaborare.

(2) Cursurile online organizate pe platforma OAMGMAMR National, respectiv pe platformele filialelor județene ale OAMGMAMR vor fi evaluate și creditate de către CNEPC a OAMGMAMR în conformitate cu prevederile procedurilor aprobate de către Consiliul național al OAMGMAMR.

(3) Pentru cursurile online se pot acorda maximum 15 credite EMC.

ART. 11

(1) Manifestările online sunt o formă de educație medicală continuă, reprezentată de manifestările cu teme relevante pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă sau asistent medical, desfășurate online și care permit interactivitatea între organizator, speakeri și participanți.

(2) Pentru o oră de manifestare online se acordă 0,75 credite EMC.

(3) Creditarea manifestărilor online se poate face cu maximum 10 credite EMC.

(4) Pentru creditarea manifestărilor online furnizorii de EMC au obligația de a depune cereri de creditare la filiala județeană a OAMGMAMR pe raza căreia au sediul social, cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii programului.

(5) Filialele județene ale OAMGMAMR analizează aceste solicitări de creditare, acordă avizul conducerii filialei OAMGMAMR și le trimit spre creditare Comisiei Naționale de Educație Profesională Continuă, cu cel puțin 15 zile înaintea începerii programului.

(6) Comisia Națională de Educație Profesională Continuă analizează aceste solicitări de creditare și decide, după caz, creditarea acestor forme de educație medicală continuă.

(7) Ulterior desfășurării manifestărilor online, organizatorul/furnizorul are obligația de a raporta către filiala județeană a OAMGMAMR documentele justificative care să confirme prezența la eveniment, respectiv: lista participanților, raport de desfășurare a evenimentului, raportul log platformă sau site web etc.

(8) Gestionarea înregistrării creditelor în Registrul național unic (RNU) al OAMGMAMR și eliberării certificatelor pentru membrii OAMGMAMR participanți la aceste evenimente online intră în atribuțiile filialelor OAMGMAMR în care au fost depuse cererile de creditare.

(9) Pentru a obține credite EMC, participanții trebuie să fie prezenți la minimum 75% din programul manifestării online.

(10) Creditele se vor acorda proporțional cu timpul efectiv de logare a fiecărui participant, din totalul programului manifestării online.

ART. 12

Manifestările științifice sunt creditate cu respectarea următoarelor reguli:

1.Creditarea meselor rotunde

a) Masa rotundă reprezintă o dezbatere liberă între specialiști pe o temă dată.

b) Creditarea meselor rotunde se face de către comisiile județene de educație profesională continuă (EPC), care au obligația de a transmite CNEPC raportul de desfășurare a manifestării științifice în termen de 30 zile de la data desfășurării acesteia.

c) În cadrul mesei rotunde, grupa de participanți poate fi formată din maximum 25 de persoane.

d) Pentru o oră de dezbatere se acordă 0,5 credite EMC.

e) Numărul maxim de ore de manifestare științifică acceptate este de 6 ore.

2. Creditarea simpozioanelor

a) Simpozionul reprezintă manifestarea științifică organizată pe baza unor scurte expuneri asupra unor teme științifice și profesionale de actualitate, susținute de lectori de specialitate.

b) Pentru o oră de participare la simpozion se acordă 0,75 credite EMC.

c) Simpozioanele naționale/internaționale pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră.

d) Autorii lucrărilor științifice prezentate în cadrul simpozioanelor vor primi creditele acordate manifestării * 1,5 credite.

e) Coautorul (maximum 2 coautori/lucrare) va primi creditele acordate manifestării * 1,25 credite.

f) În cadrul unui simpozion, se poate credita o singură dată calitatea de autor și o singură dată calitatea de coautor, indiferent de numărul de lucrări științifice prezentate.

3.Creditarea conferințelor

a) Conferința reprezintă un eveniment științific organizat pe baza unei teme din domeniul profesional, cu scopul de a prezenta și promova cele mai noi informații, cunoștințe și bune practici din domeniu.

b) Pentru o oră de participare la conferință se acordă 0,75 credite EMC.

c) Conferințele naționale/internaționale pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră.

d) Autorii lucrărilor științifice prezentate la conferință vor primi creditele acordate manifestării * 1,5 credite.

e) Coautorul (maximum 2 coautori/lucrare) va primi creditele acordate manifestării * 1,25 credite.

f) În cadrul unei conferințe se poate credita o singură dată calitatea de autor și o singură dată calitatea de coautor, indiferent de numărul de lucrări științifice prezentate.

4.Creditarea congreselor

a) Congresul reprezintă reuniunea națională sau internațională în care lectorii dezbat probleme majore de ordin științific.

b) Pentru o oră de participare la congres se acordă 1 credit EMC.

c) Autorii lucrărilor științifice prezentate la congres vor primi creditele acordate manifestării * 1,5 credite.

d) Coautorul (maximum 2 coautori/lucrare) va primi creditele acordate manifestării * 1,25 credite.

e) În cadrul unui congres se poate credita o singură dată calitatea de autor și o singură dată calitatea de coautor, indiferent de numărul de lucrări științifice prezentate.

ART. 13

Activitatea de publicare de materiale științifice medicale se va audita cu respectarea următoarelor reguli:

 1. Un articol științific cu temă relevantă pentru profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical se creditează o singură dată, indiferent în câte publicații apare.
 2. Publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări științifice nu se creditează suplimentar față de lucrarea comunicată în cadrul manifestării respective.
 3. Pentru calitatea de autor de articole cu teme relevante, publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR și articole publicate pe site-urile filialelor OAMGMAMR se acordă 15 credite EMC/articol.
 4. Pentru calitatea de autor de articole științifice cu teme de specialitate publicate în reviste de specialitate din țară sau din străinătate, cotate/indexate, se acordă 20 de credite EMC.
 5. Pentru calitatea de autor de capitole în cărți de specialitate se acordă 30 de credite EMC.
 6. Pentru calitatea de autor/coordonator de carte se acordă 60 de credite EMC.
 7. Pentru calitatea de autor de traduceri de carte medicală se acordă 30 de credite EMC.
 8. Coautorii primesc jumătate din numărul de credite acordate autorilor.
 9. Pentru calitatea de redactor-șef de revistă medicală se acordă 30 de credite EMC/an.

ART. 14

Publicațiile științifice se vor credita cu respectarea următoarelor reguli:

1.Se pot credita publicațiile înregistrate cu International Standard Serial Number (ISSN) sau International Standard Book Number (ISBN) care demonstrează o periodiocitate a editării de cel puțin 4 numere/an și care au obligatoriu un conținut științific relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.

2. Publicațiile științifice pentru care se solicită creditarea, conform anexei nr. 3, trebuie să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, prezentări de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitară și să permită publicarea de materiale științifice/articole de interes de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali.

3. Consiliul editorial sau colectivul redacțional trebuie să includă profesioniști din domeniul medical.

4. Publicațiile care îndeplinesc toate condițiile de creditare vor fi înscrise în Nomenclatorul publicațiilor creditate de OAMGMAMR, care va fi publicat pe site-ul oficial al OAMGMAMR.

5. Publicațiile care vor fi creditate se stabilesc de către Comisia Națională de Educație Profesională Continuă a OAMGMAMR.

6. Numărul de credite pentru abonamente la publicațiile medicale se stabilește astfel:

a) „ARS MEDICA”, revista națională de specialitate a OAMGMAMR, este creditată cu 10 credite EMC/abonament anual;

b) revistele științifice editate de filialele OAMGMAMR sunt creditate cu 5 credite/abonament anual;

c) revistele științifice editate de filialele OAMGMAMR, care conțin și teste pentru evaluarea cunoștințelor, sunt creditate cu 7 credite/abonament anual;

d) alte reviste naționale/internaționale de specialitate și/sau alte publicații se creditează cu 5 credite EMC.

7. Numărul maxim de credite acumulate din abonamentele la publicații ce poate fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anual este de 10 credite EMC.

8. Numărul de credite se acordă doar pentru abonamentele aferente întregului an calendaristic.

ART. 15

Creditarea pentru elaborarea și coordonarea de proiecte de cercetare se va stabili de către CNEPC pentru fiecare caz în parte, în funcție de importanța proiectului și partea de contribuție a solicitantului creditării.

ART. 16

Programele de învățământ postuniversitar se creditează cu respectarea următoarelor reguli:

 1. Beneficiază de credite EMC deținătorul diplomei de master, respectiv al titlului științific de doctor, emise de Ministerul Educației, obținute ca urmare a parcurgerii unui program de pregătire de master/doctorat, cu o temă relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical.
 2. Creditele EMC se acordă pentru anul în care a fost obținută diploma, o singură dată, la prezentarea documentului.
 3. Obținerea titlului de master se creditează cu 40 de credite EMC.
 4. Obținerea titlului științific de doctor se creditează cu 50 de credite EMC.

ART. 17

Programele de învățământ/perfecționare postbază se creditează cu respectarea următoarelor reguli:

 1. Beneficiază de credite EMC deținătorul unor titluri/certificări profesionale obținute prin programe de pregătire acreditate de către Ministerul Sănătății sau de către Autoritatea Națională pentru Calificări, în baza certificatelor/diplomelor emise de acestea.
 2. Obținerea unei specializări se creditează cu 30 de credite EMC.
 3. Obținere unei competențe se creditează cu 20 de credite EMC.
 4. Obținerea titlului de formator sau de formare de formatori se creditează cu 20 de credite EMC.
 5. Absolvirea Programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1.01.2007, se creditează cu 20 de credite EMC.

ART. 18

Formele de EMC organizate de OAMGMAMR prin Comisia Națională de Educație Profesională Continuă se creditează cu respectarea următoarelor reguli:

1.Comisia Națională de Educație Profesională Continuă a OAMGMAMR va transmite în scris către filialele județene ale OAMGMAMR, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea derulării cursurilor/manifestărilor științifice, următoarele informații:

a) perioada de desfășurare;

b) locația de desfășurare;

c) numărul participanților;

d) titlul programului EMC;

e) numele formatorului;

f) numărul de credite acordat.

2. Ulterior desfășurării programelor de EMC, Comisia Națională de Educație Profesională Continuă a OAMGMAMR va transmite filialelor județene ale OAMGMAMR listele cu participanții, în vederea eliberării certificatelor de participare și acordării creditelor EMC.

ART. 19

(1) Pentru creditarea cursurilor, atelierelor de lucru/practică, școlilor de vară/iarnă și a manifestărilor științifice, furnizorii de EMC au obligația de a depune cereri de creditare la filiala OAMGMAMR pe teritoriul căreia se va desfășura evenimentul respectiv, cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii programului.

(2) Cererile de creditare pentru cursuri prevăzute în anexa nr. 1 se vor completa integral și vor avea ca anexă programul cursului, detaliat pentru fiecare zi de curs, dovada acreditării lectorului/furnizorului de către CNEPC.

(3) Cererile de creditare pentru manifestările științifice prevăzute în anexa nr. 2 se vor completa integral și vor avea ca anexă programul evenimentului care va conține toate detaliile de desfășurare: ora, locația de desfășurare, titlul comunicărilor. Se vor oferi date privind manifestările-satelit, dacă acestea există.

(4) Filialele județene ale OAMGMAMR, analizează aceste solicitări de creditare, acordă avizul conducerii filialei OAMGMAMR și le trimit spre creditare către Comisia Națională de Educație Profesională Continuă, cu cel puțin 15 zile înaintea începerii programului.

(5) În urma analizei cererilor de creditare (cursuri, ateliere de lucru/practică, școli de vară/iarnă, manifestări științifice) Comisia Națională de Educație Profesională Continuă decide, după caz, creditarea formelor de educație medicală continuă.

(6) Creditarea cursurilor este valabilă 12 luni de la data comunicării către filiala județeană/a municipiului București. Valabilitatea creditării poate fi prelungită, la cererea filialei. Solicitarea de prelungire a creditării va fi înaintată Comisiei Naționale de Educație Profesională Continuă cu 60 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate.

(7) Pentru desfășurarea cursurilor, atelierelor de lucru/practică, școlilor de vară/iarnă și a manifestărilor științifice furnizorii de EMC au obligația de a informa și de a solicita avizul conducerii filialei OAMGMAMR pe teritoriul căreia se vor desfășura cursurile respective.

(8) Dacă la curs participă și membri ai altor filiale, filiala organizatoare are obligația de a transmite lista nominală a participanților filialei de proveniență.

(9) În caz contrar, conducerea filialei de proveniență a participanților la curs poate refuza recunoașterea creditelor obținute, iar furnizorul riscă pierderea acreditării. În acest caz, Comisia Națională de Educație Profesională Continuă poate hotărî retragerea acreditării furnizorului.

(10) Monitorizarea cursurilor, atelierelor de lucru/practică, școlilor de vară/iarnă și a manifestărilor științifice, gestionarea eliberării și înregistrării certificatelor pentru membrii OAMGMAMR participanți la eveniment intră în atribuțiile filialei OAMGMAMR pe teritoriul căreia se desfășoară evenimentul.

(11) Participarea la cursuri/manifestări științifice sau stagii practice internaționale, relevante pentru profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, creditate de o societate sau de un organism profesional european sau internațional, este creditată cu numărul de credite conferite de organismul profesional respectiv.

(12) Creditarea se va face de către filiala OAMGMAMR din care face parte asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical, după depunerea solicitării de creditare și a dovezii de participare.

(13) Creditele EMC se acordă pentru anul în care a fost obținută diploma de participare.

    CAPITOLUL IV

    Certificarea formelor de educație medicală continuă și evidența creditelor cursurilor/manifestărilor științifice

ART. 20

După finalizarea activităților de educație medicală continuă, lectorii/ furnizorii de EMC au următoarele obligații în vederea certificării cursurilor/manifestărilor științifice:

1.La finalul fiecărei serii de curs, lectorii/furnizorii de EMC au obligația de a preda prin proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, către filialele județene ale OAMGMAMR pe teritoriul cărora s-a desfășurat cursul următoarele documente:

a) catalogul de curs completat și semnat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

b) lista de prezență cu semnătura cursanților pentru fiecare zi de curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;

c) documentele de evaluare (teste inițiale, finale, chestionar de evaluare a cursului/formatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4).

2. Pentru atelierele de lucru/practică, școlile de vară/iarnă și manifestările științifice, organizatorii/furnizorii de EMC au obligația de a preda prin proces-verbal către filialele județene ale OAMGMAMR pe teritoriul cărora s-a desfășurat evenimentul lista de prezență cu semnătura participanților pentru fiecare zi a evenimentului respectiv.

În cazul manifestărilor științifice, alături de lista de prezență vor fi predate prin proces-verbal (dacă este cazul) și documentele justificative care să ateste calitatea de autor/coautor al lucrărilor științifice prezentate în cadrul manifestărilor.

3. Participanții la cursuri/atelierele de lucru/practică, școli de vară/iarnă, manifestări științifice, manifestări online vor primi, în baza documentelor justificative, certificate de participare, pe care se vor menționa titlul cursului/manifestării, locul și perioada de desfășurare a acestora, numărul de credite EMC.

4. Certificatele de participare la cursuri/atelierele de lucru/practică, școli de vară/iarnă și manifestări științifice organizate de OAMGMAMR sau entități juridice, altele decât OAMGMAMR, vor fi editate și înseriate la filiala județeană/a municipiului București pe teritoriul cărora s-a desfășurat evenimentul, prin Registrul național unic (RNU) al OAMGMAMR.

5. Certificatele eliberate de filialele județene/a municipiului București ale OAMGMAMR pentru participarea la cursuri/atelierele de lucru/practică, școli de vară/iarnă și manifestări științifice/manifestări online creditate de CNEPC vor fi recunoscute de filiala în care participantul este membru.

ART. 21

Filialele județene/a municipiului București realizează evidența creditelor obținute de membrii OAMGMAMR, prin înregistrarea creditelor în Registrul național unic.

ART. 22

Totalizarea numărului de credite obținut se face la sfârșitul fiecărui an, când asistentul medical generalist, moașa, asistentul medical trebuie să facă dovadă că a acumulat numărul de credite stabilit de Consiliul Național al OAMGMAMR. Numărul anual de credite necesar obținerii avizului de liberă practică este de 30 de credite.

ART. 23

(1) Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.

(2) Sunt exceptați de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de șase luni în anul calendaristic respectiv, precum și asistenții medicali nevăzători.

(3) Pentru obținerea avizului anual de exercitare a profesiei, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali vor face obligatoriu dovada acumulării a minimum 50% din totalul creditelor EMC realizat din participarea la cursuri sau cursuri online. Fac excepție de la această prevedere cei care au obținut necesarul anual de credite în baza obținerii diplomei de masterat, doctorat, a certificatului de specializări, competențe și autorii de cărți/capitole de cărți.

  CAPITOLUL V

    Monitorizarea desfășurării formelor de educație medicală continuă; modalitatea de raportare a activității EMC

ART. 24

Filialele județene/a municipiului București ale OAMGMAMR au obligația de a transmite trimestrial către Comisia Națională de Educație Profesională Continuă un raport cu privire la cursurile de EMC organizate la nivelul filialei desfășurate în trimestrul respectiv, care să conțină, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6:

a) tema cursului/manifestării;

b) numărul adresei de creditare;

c) perioada de desfășurare;

d) locul de desfășurare;

e) data/perioada desfășurării cursului;

f) numele formatorului/formatorilor;

g) numărul adresei de acreditare/reacreditare a formatorului/formatorilor;

h) numărul participanților/serie;

i) numărul de credite EMC.

ART. 25

Raportarea activității de educație medicală continuă desfășurată la nivelul filialelor județene/a municipiului București se va face până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor.

ART. 26

Comisia Națională de Educație Profesională Continuă va centraliza datele cu privire la activitatea EMC din filiale și va sesiza Biroului executiv al OAMGMAMR cazurile de nerespectare a prezentelor norme, pentru a întreprinde măsurile necesare pentru corectarea acestor situații.

ART. 27

Comisia Națională de Educație Medicală Continuă va întocmi și actualiza lunar registrul național al cursurilor creditate, prevăzut în anexa nr. 7 și lista publicațiilor creditate, care vor fi afișate pe site-ul OAMGMAMR, www.oamr.ro.

    CAPITOLUL VI

    Dispoziții finale

ART. 28

Creditele EMC se realizează în anul calendaristic în desfășurare și nu se reportează.

ART. 29

Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al OAMGMAMR li se poate suspenda dreptul de liberă practică până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art. 46 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 30

Prezentele norme sunt obligatorii pentru organizarea și desfășurarea formelor de educație medicală continuă la nivelul filialelor județene/a municipiului București ale OAMGMAMR. Nerespectarea prezentelor norme are drept consecință sancționarea persoanelor responsabile de activitatea EMC de la nivelul filialei OAMGMAMR (președintele de filială și președintele comisiei EPC județene), conform prevederilor legale și reglementărilor interne ale OAMGMAMR.

ART. 31

Biroul executiv al OAMGMAMR, la propunerea Comisiei Naționale de Educație Profesională Continuă, poate aproba derogări de la prevederile prezentelor norme.

ART. 32

Taxele de certificare/creditare, limitele maxime referitoare la taxele de curs și cuantumul maxim privind plata lectorilor sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului național al OAMGMAMR.

ART. 33

Anexele nr. 1 – 9 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA 1_Cerere creditare cursuri

ANEXA 2_Cerere creditare manifestari

ANEXA 3_Fisa publicatiilor creditate

ANEXA 4_Model chestionar evaluare

ANEXA 5_Model proces verbal curs

ANEXA 6_Raport trimestrial

ANEXA 7_Registrul cursurilor creditate

ANEXA 8_Catalog

ANEXA 9_Lista participanti

HOTARARE CN – Norme creditare EMC