ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical in regim independent

Vazand Referatul de aprobare nr. NB 10.440/2014 al Directiei generale resurse umane, juridic si contencios din cadrul Ministerului Sanatatii,

avand in vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical in regim independent, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, precum si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul sanatatii,
Alin Iulian Tucmeanu, secretar de stat

Bucuresti, 2 decembrie 2014.
Nr. 1.454.

ANEXA

NORME METODOLOGICE privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical in regim independent


CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Obiectul prezentelor norme metodologice il constituie stabilirea conditiilor de exercitare in regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa, precum si a profesiei de asistent medical.
(2) Serviciile de ingrijiri medicale ce pot fi furnizate in regim independent de asistentul medical generalist, de moasa si de asistentul medical sunt prevazute in anexa nr. 1.
(3) Dotarea minima obligatorie pentru infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical este prevazuta in anexa nr. 2.
(4) Evidenta activitatii de ingrijiri medicale acordate prin cabinetele de ingrijiri medicale independente se intocmeste in conformitate cu documentatia prevazuta in anexa nr. 3.
ART. 2
Exercitarea in regim independent a activitatilor de asistent medical generalist, a activitatilor de moasa, precum si a activitatilor de asistent medical se face cu respectarea normelor care reglementeaza aceste profesii, precum si cu respectarea urmatoarelor principii fundamentale:
a) principiul competentei profesionale - conform caruia furnizarea serviciilor de ingrijiri medicale se face pe baza si in limita competentelor profesionale dobandite, dupa caz, de asistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical prestator;
b) principiul raspunderii personale - conform caruia asistentul medical generalist, moasa, asistentul medical poarta intreaga raspundere a actului/serviciului de ingrijiri medicale efectuat de acesta;
c) principiul respectarii drepturilor pacientilor;
d) principiul confidentialitatii asupra actului de ingrijiri medicale efectuat;
e) principiul apararii demnitatii si a prestigiului profesiei de asistent medical generalist, profesiei de moasa sau profesiei de asistent medical, dupa caz.
ART. 3
(1) Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical pot furniza servicii de ingrijiri medicale delegate, pe baza prescriptiilor medicului, precum si servicii de ingrijiri medicale autonome in limita competentelor profesionale dobandite de prestator.
(2) Furnizarea serviciilor de ingrijiri medicale se face cu respectarea protocoalelor sau procedurilor de practica a activitatilor de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

CAP. II
Formele de exercitare in regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa, precum si a profesiei de asistent medical

ART. 4
Formele de exercitare in regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa, precum si a profesiei de asistent medical sunt:
a) persoana fizica independenta;
b) titular de cabinet individual de practica independenta, dupa caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa, a profesiei de asistent medical;
c) cabinete asociate de practica independenta, dupa caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa, a profesiei de asistent medical, ca urmare a asocierii titularilor prevazuti la lit. b).
ART. 5
(1) Asistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical pot dobandi calitatea de persoana fizica independenta, in baza certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania avizat la zi si a inregistrarii la administratia financiara in a carei raza teritoriala domiciliaza.
(2) In calitate de persoana fizica independenta, asistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical, prevazuti la alin. (1), poate incheia contracte cu unitati sanitare autorizate conform legii, in vederea furnizarii de servicii de ingrijiri medicale potrivit calificarii profesionale dobandite.
ART. 6
(1) Cabinetul individual de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical este forma de exercitare independenta a profesiei in care, dupa caz, asistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical isi desfasoara activitatea in calitate de titular.
(2) In cabinetul de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical se vor desfasura numai activitatile de ingrijiri medicale pentru care cabinetul a fost autorizat si inregistrat in registrul unic al cabinetelor de practica independenta.
ART. 7
Titularul cabinetului de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical poate sa modifice obiectul de activitate al cabinetului in functie de specializarile si competentele profesionale dobandite de acesta.
ART. 8
(1) Cabinetele asociate de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical se constituie din doua sau mai multe cabinete individuale de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa, a profesiei de asistent medical, in scopul asigurarii in comun a accesului permanent al pacientilor la servicii de ingrijiri medicale.
(2) Conditiile asocierii sunt convenite intre parti prin contract de asociere, incheiat in forma scrisa, cu respectarea legii civile si a prezentelor norme metodologice.
(3) Contractul de asociere va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a) partile contractului si denumirea asocierii;
b) scopul si obiectul asocierii;
c) sediul profesional al asocierii;
d) coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator;
e) durata contractului;
f) modalitatile de incetare a contractului.
ART. 9
(1) Cabinetele asociate de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical pot avea patrimoniu comun, daca s-a convenit in acest sens prin contractul de asociere.
(2) Patrimoniul comun este destinat in exclusivitate realizarii obiectului de activitate al cabinetelor.
ART. 10
(1) Contractele de asociere a cabinetelor de practica independenta se inregistreaza la administratia financiara pe teritoriul careia se infiinteaza.
(2) Dupa inregistrare, coordonatorul asocierii are obligatia sa depuna cate un exemplar al contractului la directia de sanatate publica si la filiala Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, pe teritoriul careia se infiinteaza si functioneaza asocierea.
ART. 11
Cabinetele individuale de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical si cabinetele asociate de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical pot angaja, conform prevederilor legale in vigoare, ca salariati, personal medical autorizat, precum si personal auxiliar si de alta specialitate.

CAP. III
Infiintarea, organizarea si functionarea cabinetului de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical

ART. 12
Cabinetul de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical se infiinteaza la cererea asistentului medical generalist, a moasei sau a asistentului medical titular.
ART. 13
(1) Actul de infiintare a cabinetului de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical il constituie certificatul de inregistrare a cabinetului.
(2) Cabinetul de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical se inregistreaza la directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti in registrul judetean al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania.
(3) Directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti comunica imediat Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania datele inscrise in Registrul judetean al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania, pentru a fi inregistrate si in Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania, intr-o sectiune speciala.
ART. 14
(1) Certificatul de inregistrare a cabinetului se elibereaza de catre directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe teritoriul careia acesta functioneaza, in baza urmatoarelor documente:
a) cerere de infiintare in care titularul va preciza serviciile de ingrijiri medicale care vor fi furnizate de cabinetul de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical, dupa caz;
b) certificatul titularului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania avizat la zi, in copie legalizata;
c) dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical, declarat ca si sediu al activitatii, in copie legalizata;
d) dovada dotarii minime necesare functionarii cabinetului de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical, dupa caz, eliberata de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe teritoriul careia se solicita infiintarea, in copie legalizata; e) autorizatia sanitara de functionare, in copie legalizata;
f) avizul filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, pe teritoriul careia se solicita infiintarea.
(2) In cazul modificarii structurii sau activitatii cabinetului de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical, directiile de sanatate publica judetene respectiv a municipiului Bucuresti vor elibera o anexa la certificatul de inregistrare a cabinetului in Registrul judetean al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania, pe baza documentelor prevazute la alin. (1).
ART. 15
(1) Avizul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania se elibereaza de catre filiala pe teritoriul careia se solicita infiintarea, conform procedurii stabilite prin hotarare a Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
(2) Avizul prevazut la alin. (1) se elibereaza in baza urmatoarelor documente:
a) cerere prin care titularul solicita avizul specificand serviciile de ingrijiri medicale care vor fi furnizate, dupa caz, de catre cabinetul de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical;
b) certificatul titularului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania avizat la zi in copie legalizata, si dupa caz, certificatele de membru avizate la zi ale asistentilor medicali generalisti, moaselor sau asistentilor medicali salariati, in copii legalizate;
c) dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa, a profesiei de asistent medical, declarat ca sediu profesional al activitatii, in copie legalizata;
d) regulamentul de organizare si functionare a cabinetului de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical; e) raportul intocmit de catre reprezentantii filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pe teritoriul careia se solicita infiintarea cu privire la dotarile minime corespunzatoare furnizarii serviciilor de ingrijiri medicale mentionate in cererea de avizare, in copie legalizata;
f) programul de lucru al cabinetului de practica independenta asumat prin semnatura si stampila reprezentantului legal;
g) documente care atesta experienta profesionala dobandita a titularului cabinetului de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical;
h) dovada achitarii taxei de avizare, stabilita prin hotarare a Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
i) asigurare pentru raspundere civila profesionala suplimentara, dupa caz, la valoarea riscului asigurat stabilita de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
ART. 16
In caz de modificare a structurii sau activitatii cabinetului de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania emite un nou aviz, in baza urmatoarelor documente:
a) cererea titularului legal al cabinetului de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical, in care se specifica serviciile de ingrijiri medicale pentru care se solicita noul aviz;
b) copia legalizata a certificatului titularului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, avizat la zi;
c) dovada participarii la cursuri de perfectionare a titularului si a personalului angajat, in domeniul serviciilor de ingrijiri medicale pentru care se solicita noul aviz, cursuri stabilite prin hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
d) raportul de evaluare a activitatii anului anterior solicitarii noului aviz, intocmit de catre reprezentantii filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pe teritoriul careia functioneaza cabinetul, in baza procedurii stabilite prin hotarare a Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
ART. 17
Denumirea cabinetelor de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical va fi stabilita prin hotarare a Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu respectarea legislatiei in vigoare, si va cuprinde obligatoriu:
a) numele si prenumele titularului;
b) sintagma "cabinet de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist" sau "cabinet de practica independenta a profesiei de moasa" sau "cabinet de practica independenta a profesiei de asistent medical, specialitatea (se va mentiona specialitatea)".
ART. 18
Persoanele juridice care desfasoara servicii de ingrijiri medicale in cabinete de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical, infiintate in temeiul altor acte normative, au obligatia sa se inregistreze in registrul judetean al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania din cadrul directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru servicii de ingrijiri medicale, in baza documentelor prevazute la art. 14 alin. (1).
ART. 19
Evidenta activitatii de ingrijiri medicale acordate prin cabinetele de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical se intocmeste in conformitate cu documentatia prevazuta de anexa nr. 3, dupa caz, si in format electronic, potrivit actelor normative din domeniu.
ART. 20
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia sa semneze si sa aplice parafa pe toate documentele care atesta activitatile profesionale executate.
ART. 21
Parafa profesionala va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a) numele si prenumele, dupa caz, ale asistentului medical generalist, ale moasei sau ale asistentului medical care exercita profesia in regim independent;
b) titlul profesional, specialitatea si gradul profesional;
c) codul (numarul inscrierii in Registrul unic al asistentilor medicali generalisti al moaselor sau al asistentilor medicali).
ART. 22
Activitatea specifica care se desfasoara in cabinetul de ingrijiri medicale independent se raporteaza institutiilor abilitate in acest sens de lege.
ART. 23
Cabinetul de practica independenta poate realiza venituri din:
a) contracte incheiate cu asiguratorii de sanatate pentru asigurari obligatorii si facultative;
b) contracte incheiate cu autoritatile administratiei publice locale;
c) contracte incheiate cu terti;
d) plata directa de la pacienti, pentru serviciile necontractate cu terti platitori;
e) donatii, sponsorizari, in conditiile legii;
f) alte surse, conform legii.

CAP. IV
Dispozitii finale

ART. 24
(1) Asistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical isi poate schimba forma de exercitare a profesiei, in conditiile legii.
(2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului sau al cabinetelor asociate de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical se face cu autorizarea directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in baza avizului eliberat de catre filiala Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania in a carei raza teritoriala functioneaza.
ART. 25
Exercitarea in regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical se face:
a) la domiciliul pacientilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;
b) la sediul cabinetului de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical sau al punctului ori punctelor de lucru;
c) in unitatea sanitara autorizata in conditiile legii cu care asistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical care exercita profesia in regim independent in una din formele prevazute de prezentele norme metodologice a incheiat relatii contractuale in vederea furnizarii de servicii de ingrijiri medicale.
ART. 26
Cabinetele de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical pot infiinta puncte secundare de lucru in localitatea in care functioneaza sau in alte localitati, cu respectarea prevederilor art. 15-17 si ale anexei nr. 2.
ART. 27
(1) Controlul exercitarii in regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical, in oricare din formele prevazute de prezentele norme, se exercita de catre Ministerul Sanatatii prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, prin filialele teritoriale.
(2) Controlul privind respectarea normelor legale in furnizarea serviciilor de ingrijiri medicale se exercita de catre Ministerul Sanatatii si de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si, dupa caz, de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in conditiile legii.
ART. 28
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.Anexe la Ordinul 1454:
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3Puteti descarca textul ordinului apasand aici:Ordinul 1454/02.12.2014