Organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - Sesiunea 2018

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele județene și a municipiului București, examenul de grad principal-sesiunea 2018, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

  • Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
  • Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învățământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e) copia atestatului de echivalare, după caz;

f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate,  acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

g) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

     (I) experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

       (II) condițiile de încadrare și de durată precizate pentru următoarea situație:

La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare și ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică.

h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i) dovada plății sumei de participare la examen.

(2) Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10, alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.

(3)În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:

  • 01.11.2018- examen – asistenți medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali;
  • 02.11.2018- examen- asistenți medicali - alte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști;

Înscrierile la examen se fac în perioada 08.10.2018 – 23.10.2018, pentru toate specialitățile, la sediul filialelor județene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

Programul de înscriere la examenul de grad principal este:

  • Luni - orele 09-17
  • Marți - orele 09-17
  • Miercuri - orele 09-17
  • Joi - orele 09-17
  • Vineri - orele 09-13

Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

Pe documentul de plată plătitorul va menționa "Suma de participare examen grad principal-2018"
Tematica și metodologia examenului de grad principal


Examenul de grad principal sesiunea 2018 se desfășoară după cum urmează:

Pentru a vizualiza tematica și bibliografia pentru fiecare specialitate, folositi link-urile respective de mai jos:

1. Medicină Generală - Tematica și bibliografia

2. Radiologie - Tematica și bibliografia

3. Medico-social - Tematica și bibliografia

4. Igienist de cabinet stomatologic - Tematica și bibliografia

5. Moașe-OG - Tematica și bibliografia

6. Stomatologie - Tematica și bibliografia

7. BFT - Tematica și bibliografia

8. Laborator - Tematica și bibliografia

9. Nutriție și dietetică - Tematica și bibliografia

10. Farmacie - Tematica și bibliografia

11. Igienă și sănătate publică - Tematica și bibliografia


Pentru a vizualiza metodologia de desfășurare a examenului de grad principal, descărcați documentul.


DEROGAREA DE LA CONDIȚIA DE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL, SESIUNEA 2018


Vă facem cunoscut că prin referatul MS nr. SP11901/12.10.2018 conducerea Ministerului Sănătății a aprobat o derogare de la condiția de experiență profesională prevazută de Ordinul MS nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal, în sensul aprobării înscrierii la examen a candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani, până la data de 31.12.2018 inclusiv.

Precizăm că, pentru înscrierea la examen candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.


Lista finală a candidaților admiși la examenul de grad principal sesiunea 2018 este afișată la sediul filialei din strada Avrig 12


Examenul de grad principal, Sesiunea Noiembrie 2018, se va susține la Școala Postliceală Sanitară Fundeni, Sos. Fundeni, nr. 254.

Datele de desfășurare a examenului, pe specialitați:
01.11.2018 - examen - asistenți medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali. Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30-08.45, pe baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate.
02.11.2018 - examen - asistenți medicali - alte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști. Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă între orele 08.30-08.45, pe baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate.


Repartiția pe săli candidaților admiși la examenul de grad principal sesiunea 2018


Lista cu repartiția pe săli a candidații admiși la examenul de grad principal sesiunea 2018 este afișată la sediul filialei București din strada Avrig 12.


Rezultate finale examen grad principal sesiunea 2018 specialitatea asistență medicală generală


Tabelul nominal cu rezultatele finale la examenul de grad principal sesiunea 2018 specialitatea asistență medicală generală desfășurat în data de 01.11.2018 a fost afișat la sediul filialei din strada Avrig nr. 12 în data de 01.11.2018 la orele 16.30.


Rezultate finale examen grad principal sesiunea 2018 - asistenți medicali - alte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști


Tabelul nominal cu rezultatele finale la examenul de grad principal sesiunea 2018 - asistenți medicali - alte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști desfășurat în data de 02.11.2018 a fost afișat la sediul filialei din strada Avrig nr. 12 în data de 02.11.2018 la orele 14.00.