imagine

Organizarea și desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - sesiunea 2019

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele județene și a municipiului București, examenul de grad principal-sesiunea 2019, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învățământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e) copia atestatului de echivalare, după caz;

f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

g) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

(i) experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

(ii) condițiile de încadrare și de durată precizate pentru următoarea situaţie: La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică de farmacie.

h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i) dovada plății sumei de participare la examen.

(2) Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.

(3) În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:

  • 24.10.2019 – examen – asistenți medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali;
  • 25.10.2019 – examen – asistenți medicali – alte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști;

Înscrierile la examen se fac în perioada 01-15.10.2019, pentru toate specialitățile, la sediul filialelor județene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

Programul de inscriere la examenul de grad principal este:

  • Luni - orele 09-17
  • Marți - orele 09-17
  • Miercuri - orele 09-17
  • Joi - orele 09-17
  • Vineri - orele 09-13

  • Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

    • Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;
    • Pe documentul de plată plătitorul va menționa "Suma de participare examen grad principal-2019"

    Derogarea de la condiția de experiență profesională în vederea înscrierii la examenul de grad principal, sesiunea 2019

    Vă facem cunoscut că prin referatul MS nr. 54653/02.10.2019 conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea la examen a candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani, până la data de 05.01.2020 inclusiv, prin derogare de la prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul MS nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare.

    Precizăm că, pentru înscrierea la examen, candidații trebuie sa îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare.


    Tematica și bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa:
    https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2019/


    Tematica și bibliografia pentru fiecare specialitate: (folosiți link-urile respective pentru a vizualiza informațiile)

    1. Medicină Generală - Tematică și bibliografie
    2. Radiologie - Tematică și bibliografie
    3. Medico-social - Tematică și bibliografie
    4. Igienist de cabinet stomatologic - Tematică și bibliografie
    5. Moașe-OG - Tematică și bibliografie
    6. Stomatologie - Tematică și bibliografie
    7. BFT - Tematică și bibliografie
    8. Laborator - Tematică și bibliografie
    9. Nutriție și dietetică - Tematică și bibliografie
    10. Farmacie - Tematică și bibliografie
    11. Igiena și sănătate publică - Tematică și bibliografie