Hotărârea nr. 1/19.01.2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului național nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă

HOTĂRÂREA NR. 1/19.01.2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului național nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă pentru completarea Hotărârii Consiliului național nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă

În temeiul art. 53 din Ordonanța de Urgență nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014,   cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 26, alin.(6) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

 Art. I –  Hotărârea Consiliului național nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de  creditare a formelor de educație medicală continuă se completează după cum urmează:

  1. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6.1 ), cu  următorul cuprins:

(6.1)   Manifestări online:

  1. webinar;
  2. conferințe online;
  3. congrese online;
  1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1 cu următorul cuprins:

Art. 11,1- Reguli de creditare a manifestarilor online

(1) Această formă de educație medicală continuă este reprezentată de manifestările cu teme relevante pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă sau asistent medical, desfășurate online și care permit interactivitatea între organizator, speakeri și participanți;

(2) Pentru o oră de manifestare online  se acordă 0.75 credite EMC;

(3) Creditarea manifestărilor online se poate face cu maxim 10 credite EMC;

(4) Pentru creditarea manifestărilor online furnizorii de EMC au obligația de a depune cereri de creditare la filiala județeană a OAMGMAMR, pe raza căreia au sediul social, cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii programului;

(5) Filialele județene ale OAMGMAMR, analizează aceste solicitări de creditare, acordă avizul conducerii filialei OAMGMAMR și le trimit  spre creditare Comisiei Naționale de Educație Profesională Continuă, cu cel putin 15 zile înaintea începerii programului;

(6) Comisia Națională de Educație Profesională Continuă analizează aceste solicitări de creditare și decide, după caz,  creditarea acestor forme de educație medicală continuă;

(7) Ulterior desfășurării manifestărilor online, organizatorul/furnizorul are obligația de a raporta către filiala judeteană a OAMGMAMR documentele justificative care să confirme prezența la eveniment, respectiv: lista participanților, raport de desfășurare al evenimentului, raportul log platformă sau site web, etc; 

(8) Gestionarea înregistrării creditelor în Registrul Național Unic (RNU) al OAMGMAMR și eliberării certificatelor pentru membrii O.A.M.G.M.A.M.R., participanți la aceste evenimente online, intră în atribuțiile filialelor O.A.M.G.M.A.M.R. in care au fost depuse cererile de creditare.

  1.   Articolul  25^1 se abrogă.
  2. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1 cu următorul cuprins::

Art. 33,1 – Biroul executiv al OAMGMAMR, la propunerea Comisiei Naționale de Educație Profesională Continuă, poate aproba derogări de la prevederile Normelor de creditare a formelor de Educație Medicală Continuă.

Art. II – Prezenta hotărâre se va comunica tuturor filialelor  Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. 

Președinte, Mircea Timofte